Snědovice, Sukorady, ČOV - rekonstrukce

Snědovice, Sukorady, ČOV - rekonstrukce
14.09.2018 – 14.03.2019
Předmětem stavby je stavebně-technická rekonstrukce ČOV.


Více o stavbě:

Současná čistírna odpadních vod (ČOV) ve Snědovicích byla uvedena do provozu v roce 1997. Jedná se o ČOV typu SBR v jednolinkovém provedení se vstupním čerpáním a kalojemem. Splaškové odpadní vody jsou na ČOV čerpány bez jakéhokoliv předčištění ze vstupní čerpací stanice 2x denně, přímo do SBR nádrže (Sequencing Batch Reactor – princip čištění s přerušovaným provozem).

V provozním objektu je umístěn elektrický rozvaděč, dmychadlo a přívod provozní vody na oplach. Objekt má zastavěnou plochu 3 x 3 m, nad půdorysem je sedlová střecha sahající k terénu. Biologická linka je tvořena kruhovou železobetonovou nádrží provozovanou jako SBR reaktor. V nádrži jsou umístěna dvě čerpadla, jedno na kal a druhé na odsazenou vyčištěnou vodu a aerační systém, který je řízen časově. Vyčištěná voda je čerpána do recipientu Obrtka potrubím DN 80 v délce cca 73 metrů s výustním objektem. Kal z kalojemu je vyvážen fekálním vozem.

Do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) jsou zaústěny odpadní vody ze čtyř bytových domů. V současnosti má ČSOV malou akumulaci (cca 5,3 m3), která je 1x týdně pravidelně vyčištěna fekálním vozem. Vstupní ČSOV je umístěna mimo oplocený areál ČOV a je vzdálena od ČOV zhruba 66 metrů. ČSOV je mělká šachta, která počítá s akumulací v přítokovém potrubí a dochází k vyplavování nejníže položeného bytového domu č. p. 76.

Stroje a zařízení jsou původní a technologicky dožívají. Aby byla ČOV schopná plnit parametry vypouštěných odpadních vod, je nutné provést stavebně-technickou rekonstrukci a navýšit kapacitu ČOV na 90 připojených obyvatel

V rámci rekonstrukce bude nově vystrojena a stavebně upravena vstupní ČSOV. V areálu ČOV bude osazena nová železobetonová ČOV, odtok vyčištěné vody z dosazovací nádrže bude novým gravitačním potrubím do akumulační šachty Š3, odkud bude čerpána stávajícím výtlačným potrubím do recipientu. Přebytečný kal bude čerpán do kalojemu 1, ze kterého bude přepadat gravitačně do kalojemu 2. Kal bude zahušťován odtahem kalové vody. V provozním objektu budou umístěna dvě dmychadla. Vjezdová brána bude mechanická dvoukřídlová a celé oplocení nahrazeno novým z poplastovaného pletiva včetně sloupků. V areálu ČOV budou doplněny chodníky a schody na nádrž. K ČOV bude přivedena nová přípojka NN a bude změněno místo připojení k DS. Stávající výustní objekt do vodního toku Obrtka bude zachován.

Kapacity ČOV:

 • 90 EO (90 připojených obyvatel)

 • průměrné roční množství bezdeštných vyčištěných vod: 3 000,0 m3/r

 • průměrné denní množství bezdeštných vyčištěných vod: 8,1 m3/d

 • maximální přítok na AN: 2,5 l/s

 • přiváděné znečištění: 5,4 kg BSK5/d, 10,8 kg CHSKCr/d, 3,0 kg NL/d

Členění stavby na inženýrské objekty:

 • IO 01 ČSOV
 • IO 02 Biologická jednotka ČOV
 • IO 03 Kalojem
 • IO 04 Provozní objekt
 • IO 05 Trubní rozvody, měrný objekt
 • IO 06 Zpevněné plochy
 • IO 07 Terénní a sadové úpravy
 • IO 08 Oplocení
 • IO 09 Přípojka NN
 • IO 10 Venkovní kabelové rozvody

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. září 2018. Vlastní stavební práce začnou koncem září a termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 14. března 2019. Následovat bude roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb z oblasti tzv. strategických investicobnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies