Teplice, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace

Teplice, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace
06.08.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 286,65 metrů.


Více o stavbě:

Kanalizace je v uvedené lokalitě tvořena zděným čtvercem DN 600 a betonovým vejcem o rozměrech 700/1225 a 700/1050. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, zkorodovaná, a v havarijním stavu. Na stoce je v daném úseku odhadem celkem 27 přípojek, z toho 6 od uličních vpustí.

Předmětem stavby je vybourání stávající stoky v celé délce, přičemž vybouraná část bude nahrazena potrubím z kameninových trub DN 600, 500 a 300 s novými kruhovými kanalizačními šachtami. Domovní přípojky budou přepojeny do nové kanalizace, přičemž nevyhovující budou vyměněny. Dále budou do nové kanalizace přepojeny uliční vpusti.

Rekonstrukce kanalizace bude probíhat proti směru toku odpadních vod. Potrubí výše položeného úseku stoky bude uzavřeno těsnícím vakem a přitékající odpadní vody budou přes aktuálně prováděný úsek kanalizace podle místních podmínek na stavbě převáděny rukávcem podél výkopu, či na dně výkopu. Kanalizace musí být provedena tak, aby odpadní vody odtékaly gravitačně.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. srpna 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v týdnu od 27. srpna 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies