Terezín, Na Krétě - rekonstrukce vodovodu

Terezín, Na Krétě - rekonstrukce vodovodu
23.04.2019 – 23.07.2019
V Terezíně, v ulici Na Krétě, proběhne rekonstrukce 371 metrů vodovodu.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází dožilý vodovod AC DN 200 mm z roku 1969 s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace pochází z roku 1981, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce v celkové délce 371 metrů, vč. přepojení všech domovních přípojek d32 a d90. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD RC+ d225.

Rekonstrukce vodovodu začíná napojením na stávající vodovod PVC d225 v prostoru křižovatky ul. Na Krétě a ul. Bohušovická brána, kterou od chodníku a zeleného pásu kolmo přechází až do ul. Na Krétě a dle staničení dále pokračuje v příjezdové komunikaci k místní MŠ a ZŠ až ke křižovatce ul. Na Krétě x Kréta, kde přechází místní komunikaci a v blízkosti čp. 352 se napojí na stávající vodovod z litiny DN 200 mm.

Na rekonstruovaném řadu v ul. Na Krétě jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (2 ks). Současné umístění hydrantu H2 v km 0,24907 stavba zachová, hydrant bude v rámci stavby vyměněn za nový a bude dále sloužit jako požární hydrant. V rámci stavby bude zrušen hydrant H1 v km 0,12870.

Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou metodou BERSTLINING, která spočívá v trhání a roztlačování stávajícího potrubí a zatahování nového potrubí.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23. dubna 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (23. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 23. července 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies