Ústí nad Labem, Stříbrníky - rekonstrukce vodojemu

Ústí nad Labem, Stříbrníky - rekonstrukce vodojemu
15.11.2018 – 31.12.2019
Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.


Více o stavbě:

Současný vodojem se nachází v oploceném areálu v části města Ústí nad Labem – Stříbrníky. Jeho současná kapacita je 3 x 2000 m3. Stavba pochází ze 70. let minulého století, kdy byly zbudovány dvě akumulační nádrže 2 x 2000 m3 – tak zvaná Stará akumulace. Jsou k dispozici původní plány na výstavbu, které jsou datovány k roku 1964. Významnou rekonstrukcí byla dostavba třetí akumulační nádrže – Nové akumulace – s kapacitou 1 x 2000 m3. Dochovaná projektová dokumentace je z roku 1985. S touto dostavbou bylo rozšířeno i technické zázemí.

Předmětem stavby je rekonstrukce stavební i technologické části vodojemu, čerpací stanice Kopeček a čerpací stanice Chuderov. Vodojem slouží k akumulaci upravené vody ve třech komorách vodojemu a k její další distribuci do zásobních pásem města Ústí nad Labem. Z vodojemu Stříbrníky se voda dále čerpá do vodojemu Na Kopečku a do vodojemu Chuderov. Současně je voda distribuována gravitačním zásobním řadem přímo spotřebitelům.

Konstrukce vodojemu jsou ve velmi špatném stavu. Dno je silně napadené degradací vyluhováním s odhalenou strukturou hrubého kameniva. Omítka stěn má relativně hrubý povrch, na povrchu stěn byly zaznamenány lokální projevy koroze výztuže. Stropní konstrukce je napadena celoplošnou korozí výztuže vymezující krycí vrstvu ovšem masivně je napadena už i hlavní nosná výztuž. V havarijním stavu jsou především tyčové prvky, kde již došlo k plnému odhalení výztuže jak smykové, tak i hlavní nosné. Výztuž již není chráněna před vlivy prostředí a masivně koroduje. Korozní úbytky jsou již v desítkách procent a lokálně byly zaznamenány i zcela prorezlé výztužné pruty. Silně mrazově degradované jsou především stěny s plošně odpadanými omítkami. Strop nástavby je lokálně narušen korozí výztuže.

Rekonstrukce bude probíhat v objektu vodojemu s armaturními prostory a místnostmi čerpacích stanic. Kromě stavebních úprav jsou do stavební části zahrnuty veškeré práce, které souvisejí s kompletní rekonstrukcí vystrojení objektu novým zařízením. Jedná se o nová trubní vedení, umístění čerpadel, rozvodů a rozvaděčů elektrotechnologické a elektro-stavební části, komponent vzduchotechniky. Pro tyto prvky budou vybudovány nové prostupy potrubí svislými konstrukci, nové betonové bloky pro čerpadla a potrubí. V rámci strojně-technologické části dojde k vystrojení tří komor vodojemu včetně souvisejících armaturních komor a přidružených čerpacích stanic. V manipulačních komorách vodojemu bude vyměněno stávající ocelové potrubí včetně potrubí v akumulačních nádržích. V čerpacích stanicích Chuderov a Kopeček je navržena kompletní rekonstrukce potrubí a armatur včetně výměny čerpadel a řešení protirázové ochrany výtlačného řadu. Nově navržené potrubí bude nerezové. Součástí stavby bude i rekonstrukce části úseku příjezdové komunikace mimo oploceného areálu, v rozsahu pozemku parc. číslo 5144. Dále bude provedena celková rekonstrukce oplocení areálu. Dojde k posunu hranice areálu směrem dovnitř, tj k jeho redukci.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. listopadu 2018. Vlastní stavební práce začnou během ledna 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2019.

Omlouváme se za dočasné komplikace obyvatelům dotčených stavbou, kteří budou omezeni pohybem těžké techniky k zajištění dopravy materiálu, a dále pak stavebním ruchem, zvýšenou prašností a hlukem. V místě příjezdu na staveniště bude rovněž po přechodnou dobu omezený prostor jak pro pohyb a parkování automobilů, tak i pro pěší. Žádáme tak o pochopení a trpělivost během realizace rekonstrukce tohoto vodojemu, klíčového pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

Rekonstrukce proběhne za provozu, postup prací počítá s krátkodobými odstávkami. Zhotovitel stavby vypracuje a projedná s dostatečným předstihem detailní harmonogram provádění prací vč. plánu odstávek. Tento plán odstávek bude poskytnutý radnici městské části Severní Terasa a průběžně v zákonné lhůtě 15ti dnů budou potvrzovány jednotlivé odstávky, obyvatelé v dotčených lokalitách budou v předstihu 15 dní informováni letákem do schránek, SMS službou a výlepem na veřejných místech.

Rekonstrukce je rozdělena do etap. V rámci 1. etapy budou provedeny přípravné práce a provizoria pro odstavení a rekonstrukci komor č. 1 a 2 starého vodojemu, manipulační komory č.1 a ČS Chuderov. Bude zajištěn funkční gravitační odběr do spotřebiště, potrubí sání z komory č. 3 do místnosti ČS Kopeček, čerpání do VDJ Kopeček a Chuderov. V rámci 2. etapy proběhne rekonstrukce komor starého vodojemu, hlavní manipulační komory a místnosti ČS Chuderov. Klíčovou fází je demolice stropů. Ve 3. etapě bude provedeno vystrojení manipulační komory MK1 a ČS Chuderov a provizoria pro směr ČS Kopeček. 4. etapa představuje vystrojení ČS Kopeček. Předpokládá se dokončení stavebních prací komorách č. 1 a 2 starého vodojemu. V 5. etapě budou uvedeny do finálního provozu obě čerpací stanice a obě komory starého vodojemu. Bude zahájena rekonstrukce komory vodojemu č. 3 s přidruženou manipulační komorou č. 2. Na závěr této fáze budou v provozu (finální stav) ČS Chuderov a ČS Kopeček a obě komory starého vodojemu. V poslední 6. etapě bude dokončena rekonstrukce třetí komory vodojemu s manipulační komorou. Na závěr této fáze je celkově ukončena rekonstrukce objektu vodojemu Stříbrníky včetně nového oplocení areálu.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies