Bělušice, VDJ Bedřichův Světec – rekonstrukce VDJ

Bělušice, VDJ Bedřichův Světec – rekonstrukce VDJ
12.05.2020 – 31.12.2020
V Bedřichově Světci provedeme stavebně-technologickou rekonstrukci dožilého vodojemu.


Více o stavbě:

Bedřichův Světec je zásoben pitnou vodou z vodojemu, který byl uveden do provozu v roce 1970. Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem tvořený dvojicí kruhových akumulačních nádrží kapacitě 2 x 100 m3. Stavební i technologická část je již dožilá, a proto rozhodla SVS o jeho celkové rekonstrukci.

Povrchy a konstrukce nádrží vodojemu jsou ve špatném technickém  stavu. Cementová omítka na stěnách je degradovaná. Stropní panely jsou napadené korozí výztuže. Zámečnické prvky jsou napadeny celoplošnou korozí. Vzhledem k silně pokleslým zásypům je střešní skladba na konci životnosti.

V případě manipulační komory jsou postiženy především některé konstrukce a celky. Předsazená chodba se odtrhává od zbytku objektu. V místě nepřiznané dilatační spáry je patrná rozevírající se trhlina. Dalším kritickým prvkem je zastropení objektu žebírkovými panely, kde již zcela otevřeně probíhá koroze výztuže s odpadáváním krycích vrstev.

Značně narušený korozí výztuže je i strop nad 1. PP a to jak v případě monolitických trámů, tak v případě prefabrikovaných panelů. Lokální napadení korozí výztuže bylo zaznamenáno i na stěnách. Ve špatném stavu je také střešní plášť, kde již došlo k výrazné oxidaci živičné krytiny, v případě klempířských prvků již byl narušen nátěrový systém. Zámečnické prvky jsou již prakticky všechny napadeny korozí v různém stádiu od povrchové až takřka po kompletní rozpad. Stávající terén podél vstupní chodby se sesouvá, dochází dokonce k poklesům a odtrhávání vstupní chodby od manipulační komory.

V rámci rekonstrukce dojde ke stavebním úpravám  objektu vodojemu. Rekonstrukce sleduje rehabilitaci fyzického stavu a prodloužení trvanlivosti vodojemu. Jedná se o sanaci zjištěných poruch, opatření k odstranění příčin jejich vzniku, opatření k prodloužení životnosti objektu a bezpečnému přístupu do vnitřních prostor vodojemu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. května 2020. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 12. listopadu 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies