Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska - náhrada zdroje

Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska - náhrada zdroje
30.06.2020 – 30.12.2020
V Kamenické Nové Více, jež je místní část města Česká Kamenice, provedeme náhradu zdroje pitné vody pro cca 100 zásobených obyvatel, a to vybudováním nového vodovodu.


Více o stavbě:

Stávající vodní zdroj Kamenická Nová Víska bere vodu ze dvou zářezů mělkého horizontu, který má vliv na kvalitu tohoto vodního zdroje. Okolní pozemky jsou zemědělsky využívány. Každý déšť či jarní tání mohou způsobovat dočasné zhoršení kvality. Z důvodu zajištění stabilní kvality tak dojde k náhradě tohoto zdroje, který zásobuje cca 100 obyvatel.

Náhrada zdroje bude řešená jako novostavba vodovodu. V souběhu v jedné rýze bude současně provedena rekonstrukce stávajícího zásobního řadu DN 50 mm.

Stávající část vodovodu za prameništěm bude nově napojena novostavbou vodovodu z vysokohustotního polyetylenu PEHD 63 mm na vodojem Kamenická Nová Víska. Náhrada zdroje vody vyřadí z provozu vodojem u ČS na st.p. 156 pro nedostatečnou vydatnost a kvalitu vody.

Řešení je členěno na stavbu IO 01 – vodovod PEHD 63 mm v délce 1 034 metrů a stavbu IO 03 – vodovod v prameništi v délce 133 metrů. Obě novostavby vodovodu jsou vedené v nové trase. Stavba IO 02 – rekonstrukce vodovodu v délce 249 metrů je vedena v trase stávající.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. června 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (32. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 30. prosince 2020. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 28 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies