Chomutov, Tomáše ze Štítného, Přemyslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Tomáše ze Štítného, Přemyslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
31.07.2019 – 30.06.2020
V Chomutově, v ul. Tomáše ze Štítného a Přemyslova, bude zrekonstruován vodovod v délce 250 metrů a kanalizace v délce 176,4 metrů, pro cca 500 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Tomáše ze Štítného se nacházejí úseky vodovodu  z litiny DN 150 z roku 1960 a DN 100 z roku 1962. V ulici Přemyslova je vodovod tvořen úsekem z ocelového potrubí DN 100 z roku 1920 a úsek z litiny DN 100 rovněž z roku 1920. Uvedené řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci v ulici Tomáše ze Štítného tvoří potrubí z kameniny DN 300 z roku 1974. Tuto stoku prohlédla kamera, je v dobrém technickém stavu, a rekonstrukci tak nevyžaduje. V ulici Přemyslova je kanalizace tvořena úsekem z betonu DN 400, DN 500, dále úsekem z PVC v dimenzi DN 500, a úsekem z oceli DN 500. Stoka je celkově v havarijním stavu, popraskaná, tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 250 metrů a kanalizace v délce 176,4 metrů.

Stoka A: Stavba nového potrubí stoky A začíná napojením do šachty Š3, od místa napojení pokračuje trasa rekonstruované stoky severním směrem Přemyslovou ulicí. Od šachty Š3 až na konec stoky je trasa vedena v souběhu s rekonstruovaným vodovodem a obě sítě budou uloženy ve společném výkopu. V křižovatce ulic Přemyslova a Želivského bude do šachty Š4 přepojena stoka z kameniny DN 300.

Stoka B: Tuto část původní stoky je třeba přespádovat směrem ke Kamencovému jezeru a tím snížit hloubku uložení kanalizace v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Želivského a Tomáše ze Štítného. Nové potrubí tak bude v tomto úseku uloženo nad stávající, které nebude při výkopových pracích zastiženo. V rámci rekonstrukce stoky B bude provedeno přepojení 15 přípojek od přilehlých nemovitostí a uličních vpustí a přepojení dvou kanalizačních stok z ulice Tomáše ze Štítného. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300.

Vodovod Přemyslova - 1. část: Rekonstrukce této větve vodovodu začíná v křižovatce ulic Tomáše ze Štítného a Přemyslova napojením na stávající řad z tvárné litiny DN 150, který byl rekonstruován v předchozí stavbě. V místě napojení budou osazeny uzávěry DN 150. Od napojení je trasa vodovodu vedena severním směrem v trase stávajícího vodovodu v krajnici vozovky ulice Přemyslova až do křižovatky s Krátkou ulicí. Přibližně do poloviny délky řadu je vodovod navržen v souběhu s rekonstruovanou kanalizací a bude uložen ve společném výkopu. Ve druhé polovině bude vodovod ukládán do samostatného výkopu. Vodovodní řad bude zakončen podzemním hydrantem, který je navržen v místě stávajícího hydrantu. V rámci rekonstrukce vodovodu bude provedeno i přepojení 6 kusů přípojek přilehlých objektů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 150 v délce 114 metrů.

Vodovod Přemyslova - 2. část: Rekonstrukce řadu začíná v křižovatce ulic Tomáše ze Štítného a Přemyslova napojením na stávající řad z tvárné litiny DN 150. V místě napojení bude osazen uzávěr DN 100. Od místa napojení je trasa rekonstrukce vodovodu vedena jižním směrem v nové trase tak, aby vedla souběžně s kanalizací až do křižovatky s ulicí Kpt. Jaroše. Trasa vodovodního řadu je navržena v souběhu s kanalizací ve společném výkopu. Ve staničení 0,0020 je navržen podzemní hydrant DN 80, který bude usazen v místě stávajícího hydrantu. Ukončení rekonstrukce řadu bude provedeno v křižovatce s ulicí Kpt. Jaroše. V místě propoje na stávající vodovod DN 100 bude osazen trasový uzávěr. V rámci rekonstrukce vodovodu bude bude provedeno i přepojení 7 kusů přípojek přilehlých objektů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100 v délce 136 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. července 2019. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny koncem září (předpoklad 39. kalendářní týden). Stavba je rozdělena na etapy, podle smlouvy o dílo má být dokončena do 30. června 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies