Chrastava, Bílokostelecká - rek. vodovodu a kanalizace II.etapa

Chrastava, Bílokostelecká - rek. vodovodu a kanalizace II.etapa
10.06.2020 – 31.10.2020
V Chrastavě, v ul. Bílokostelecká a Větrná, provedeme další etapu rekonstrukce dožilého vodovodu a nevyhovující kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Chrastava, které počítá s obnovou dotčených asfaltových komunikací, plánuje výstavbu nových chodníků a parkovišť a také rekonstrukci části veřejného osvětlení. Dále bude stavba koordinována s koncernem innogy, který plánuje rekonstrukci plynovodu, a se společností ČEZ Distribuce, která plánuje rekonstrukci silového vedení NN, a se společností Cerberos, která plánuje výstavbu nového podzemního sdělovacího vedení.


Více o stavbě:

Stavba navazuje na první etapu rekonstrukce, která proběhla v uplynulém roce. Tato II. etapa se týká části ul. Bílokostelecké v úseku od ul. Sedmidomské po ul. Větrnou, kde se nachází vodovodní řad z litiny z roku 1909 v délce 190 metrů. Potrubí je dožilé, zkorodované a silně poruchové. Dále je v ulici Větrná vodovodní řad z PVC z roku 1990 v délce 274 metrů. Řad není stabilní při provádění zemních prací.

Kanalizaci tvoří v ulici Bílokostelecká potrubí z kameniny DN 300 z roku 1992 v délce 198 metrů. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí v dobrém technickém stavu. Ve špatném technickém stavu je splašková kanalizace v ulici Větrná, kterou tvoří úseky různého materiálu, dimenze i stáří (PVC DN 200 a DN 300, kamenina DN 300) v délce 160 metrů.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s akcemi dalších investorů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 493 metrů a kanalizace v celkové délce 189,50 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vyskohustotního polyetylenu. Většina rekonstruovaného potrubí řadu A v části ulice Bílokostelecká bude o vnějším průměru 225 mm, zbytek bude o vnějším průměru 90 mm. Zbývající část rekonstruovaných řadů B a C bude z potrubí o vnějším průměru 90 mm. Součástí rekonstrukce je také přepojení 21 kusů vodovodních přípojek, vysazení a následné zaslepení 2 kusů vodovodních přípojek, osazení uzávěrů a hydrantů a napojení rekonstruovaných vodovodních řadů na stávající vodovodní síť města.

V Chrastavě v ulici Větrná a v malé části ulice Bílokostelecké, v rozsahu křižovatky ulic Větrná a Bílokostelecká, se nachází splaškové kanalizační stoky z kameniny a polyvinylchloridu z roku 1988 o celkové délce 189,5 m. V tomto rozsahu bude tato kanalizace rekonstruována, jelikož je ve špatném technickém stavu. Potrubí stávajících kanalizačních stok je netěsné, zdeformované, popraskané, chybějí mu části trub, do potrubí pronikají balastní vody a je ve špatném technickém stavu. Na rekonstruované kanalizaci je část kanalizačních přípojek špatně osazena a části potrubí vykazují průhyb a protispád. V této části města Chrastava, Dolní Chrastava, je vybudován oddílný kanalizační systém. Nové kanalizační potrubí bude kameninové o DN 300 a 250. Dojde k výměně 9 kusů kanalizačních šachet, jedna šachta bude rekonstruovaná sanací bez její výměny, součástí stavby je přepojení 15 kusů kanalizačních splaškových přípojek, 4 ks dešťových kanalizačních přípojek do přilehlé dešťové kanalizace a napojení rekonstruované kanalizace na stávající kanalizační síť města.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. června 2020. Vlastní stavební práce začnou od 1. července 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies