Chrastava, Na Hůrce - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chrastava, Na Hůrce - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.05.2020 – 31.10.2020
V Chrastavě, v ulici Na Hůrce, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 50 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Chrastava, které plánuje provést obnovu povrchů, a dále se společností ČEZ, která provede rekonstrukci svých zařízení (kabely NN, VN, VO).


Více o stavbě:

V ulici Na Hůrce se nachází vodovod z PVC v profilu DN 150, který pochází z roku 1980. Potrubí je z nekvalitního materiálu, netěsné, poruchové (aktuálně na něm evidujeme již 8 poruch). Na druhé straně komunikace je přívodní řad z litiny DN 300 z roku 1994, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Kanalizaci tvoří potrubí z různého materiálu, je zde úsek z kameniny DN 300 (150 metrů), DN 250 (150 metrů) a úsek z PVC DN 250 (52 metrů). Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav: popraskané trouby, špatně napojené přípojky, chybějí části stěn, dochází k nátoku balastních vod.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s dalšími investory, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 366,40 metrů a kanalizace v celkové délce 349,70 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Zároveň dojde k výměně revizní šachty za betonové prefabrikáty DN 1000. Do rekonstruované stoky budou přepojeny splaškové přípojky a ostatní vody budou odváděny novou dešťovou kanalizací, která zde bude v rámci souvisejících staveb v před rekonstrukcí silnice vybudována (investorem je město Chrastava). Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD d160 v délce 361,4 metrů a d90 v délce 5 metrů. Stávající vodovodní přípojky a propoje budou při rekonstrukci zachovány, budou přepojeny na nové potrubí. Součástí stavby je propoj na stávající potrubí v ulici Tovární. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude prováděna v maximální míře v souběhu, ve společném výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 11. května 2020. Vlastní stavební práce začnou bezprostředně poté (tj. ve 20. kalendářním týdnu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 11. září 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies