Cítoliby, Ke Hřišti, Škroupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Cítoliby, Ke Hřišti, Škroupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
03.02.2020 – 31.07.2020
V Cítolibech, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a netěsné kanalizace pro cca 90 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městysem Cítoliby, které v uvedené lokalitě plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Ke Hřišti se nacházejí vodovodní řady z PVC DN 80 a dva úseky z polyetylenu PE DN 50, které byly uvedeny do provozu v roce 1973. Řady jsou dožilé, zároveň je třeba provést opravu přípojek, které jsou již ve špatném technickém stavu. Kanalizace je tvořena z kameninových trub DN 150 a DN 300. Kamerová prohlídka prokázala  nedostatečnou dimenzi, netěsné spoje a nevyhovující šachty na trase. V ulici Škroupova je stoka tvořena potrubím z betonu DN 300, vykazuje korozi materiálu do 50 %, netěsnosti a rovněž nevyhovující šachty. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1965.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s investiční akcí městyse Cítoliby rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 93,7 metrů a vodovodu v délce 177,5 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm. Stoka A v  ulici Ke Hřišti, bude vyměněna v délce 21,3 metrů, zároveň dojde k přepojení 3 ks stávajících kanalizačních přípojek. Dále bude v ulici Ke Hřišti provedena na stávající stoce A rekonstrukce dvou stávajících šachet, do kterých budou přepojeny stávající 2 kanalizační přípojky. V ulici Škroupova dojde k výměně stoky B v délce 42,1 metrů a k přepojení 3 ks přípojek, u stoky B1 v délce 30,3 metrů a přepojení 2 ks přípojek.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Řad A v ulici Ke Hřišti bude rekonstruován v délce 89 metrů, a dojde k přepojení 2 ks přípojek. Řad A1 v délce 54,5 metrů bude vyměněn bezvýkopovou metodou. Řad B v ulici Škroupova bude rekonstruován v délce 34,0 metrů, včetně přepojení 2 ks stávajících vodovodních přípojek. V tomto úseku bude stavba provedena v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. února 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies