Cvikov, Smetanova, Lesní, V Zátiší - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Cvikov, Smetanova, Lesní, V Zátiší - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
17.03.2020 – 31.10.2020
Ve Cvikově, v ulicích Smetanova, Lesní, a V Zátiší, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a nevyhovující kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Cvikov, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Smetanova se nachází litinový vodovod DN 100 z roku 1960 v celkové délce 390 metrů. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Dále je zde úsek z polyetylenu DN 110 z roku 1980 v délce 320 metrů. Potrubí je z nekvalitního materiálu, a velmi často poruchové. V boční ulici, Lesní, se nachází vodovod z litiny DN 80 z roku 1960, je rovněž ve špatném technickém stavu. V ulici V Zátiší je úsek ocelového vodovodu DN 60 v délce 65 metrů. Potrubí je již dožilé a inkrustované. Navazuje na něj vodovod z polyetylenu DN 90 v délce 26 metrů, který je také z nekvalitního materiálu a poruchové. V ulici Smetanova se nachází úsek kanalizační stoky z PVC v dobrém technickém stavu, nevyhovující stav je u 16 ks revizních šachet, ty vykazují nestabilní konstrukci, jsou popraskané, mají poškozená dna, dochází k nátoku balastních vod. V dolní části kanalizace se nachází úsek z betonu DN 400 v délce 80 metrů, tento úsek je ve špatném technickém stavu.

Z uvedený důvodů, a v koordinaci s městem Cvikov, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 951,50 metrů a kanalizace v celkové délce 156 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních řadů, a to v ulici Smetanova, dále v ulici V Zátiší a v ulici Lesní. Dále dojde ke zrušení řadu mezi ulicemi V Zátiší a Lesní. Stávající jednotná stoka v ulici Smetanova bude z důvodu velkého nátoku balastních vod nahrazena splaškovou stokou a dešťovou stokou, která odvede dešťové a balastní vody za hranu odlehčovací komory OK36329 a odtud do recipientu. Dále dojde k rekonstrukci kanalizačních šachet v ulici Smetanova. Při výstavbě ve společné trase dojde k uložení vodovodního řadu do souběhu se stokami. V úsecích, kde při stavbě stok nedojde ke zrušení staré stoky během výkopových prací, budou tyto úseky (po přepojení všech přípojek) zrušeny zaplavením popílkocementovou směsí.

Stavba řeší rekonstrukci stávající stoky A z kameninových trub DN 300 v celkové délce 72,5 metrů, vč. přepojení 3 ks kanalizačních přípojek DN 150, v celkové délce 6 metrů. V rámci rekonstrukce bude provedena i nová dešťová stoka B z kameniny DN 400 v celkové délce 83,5 metrů. Dále bude provedena rekonstrukce 16 ks kanalizačních šachet na stávající stoce v ulici Smetanova.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 110 v délce 705 metrů, PEHD DN 90 v délce 164 metrů a PEHD DN 63 v délce 82,5 metrů. Dále budou provedeny propoje navazujících řadů z polyetylenu PE 63 v celkové délce 11,3 metrů a PE 110 (na řad LT 100) v délce 1 metr. V trase bude přepojeno 37 ks vodovodních přípojek PEHD DN 32 v celkové délce 37 metrů.

Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. března 2020. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (předpoklad od 1. dubna 2020). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2020.

Následně navazuje investiční akce města Cvikov, obnova komunikace (výměna podkladních vrstev komunikace, včetně asfaltů, v celé šíři komunikace).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies