Děčín – odstranění výusti DC151

Děčín – odstranění výusti DC151
30.06.2020 – 31.12.2020
V Děčíně, v místě ulic Benešovská a Folknářská, odstraníme kanalizační výusť a svedeme odpadní vody od cca 50 obyvatel na čistírnu odpadních vod v Boleticích. Stavbu koordinujeme s investiční akcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, který plánuje provést rekonstrukci silnice II/262 Starý Šachov – Děčín.


Více o stavbě:

Stavba řeší odvádění odpadních vod z 18 nemovitostí s cca 50 trvale bydlícími obyvateli z ulic Folknářská, U Dvora a Záhořova. Výusť je zaústěna do Folknářského potoka pod křižovatkou ulic Benešovská a Folknářská.

S ohledem na končící platnost povolení k vypouštění odpadních vod a legislativní požadavky na odvádění komunálních odpadních vod rozhodla SVS o stavbě oddílné kanalizace v délce 36 metrů.

V prostoru křižovatky ulic Folknářská a Benešovská se na uvedené kanalizační stoce z PVC v profilu DN 400 mm zakončené předmětnou výustí DC 151 nachází propustek č. 37, ten bude zachován a bude sloužit jako odlehčení. V rámci stavby rekonstrukce silnice dojde pouze k úpravě vtokového čela a osazení svodidel.

V rámci odstranění kanalizační výusti DC 151 budou dešťové vody odděleny z jednotné kanalizace a odvedeny stávajícím způsoben kanalizační výusti DC 151 dále do vodoteče Ploučnice. Splaškové odpadní vody budou nově odvedeny potrubím z kameniny DN 300 mm na ČOV Děčín Boletice. Jedná se o vybudování oddílné splaškové kanalizace v délce 36 metrů, která bude vedena v nové trase kolmo přes silnici II. třídy č. 262 do splaškové stoky PVC 300 mm. Dále stavba obsahuje novou uliční vpusť jako náhradu za vpusť rušenou v místě nové trasy splaškové kanalizace KTH 300 mm a napojení stávajících vpustí z ulice Folknářská přímo do nové odbočky 400/200 mm na oddílné dešťové stoce z potrubí PVC 400 mm.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. června 2020. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (30. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 2 měsíce od předání staveniště, tj. do 30. srpna 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 28 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies