Hrobčice, č.p. 93 - č.p. 28 - rekonstrukce vodovodu

Hrobčice, č.p. 93 - č.p. 28 - rekonstrukce vodovodu
10.03.2020 – 10.07.2020
V Hrobčicích, v úseku čp. 93 až čp. 28, vyměňujeme dožilý poruchový vodovod pro cca 330 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 100, který byl uveden do provozu v roce 1964. Vodovod je již dožilý s velkým počtem poruch. S ohledem na špatný technický stav, na četné stížnosti zásobených obyvatel, a písemnou žádost paní starostky, rozhodla SVS o zařazení stavby do letošního investičního plánu, a provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 572 metrů.

Splašková kanalizace je tvořena potrubím z kameniny DN 300, je z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala dobrý technický stav, bez vad, není potřeba provést rekonstrukci, a není tak předmětem stavby.

Začátek rekonstrukce je před armaturní komorou umístěnou před obcí Hrobčice a konec rekonstrukce se nachází v křižovatce ulic za č.p.3 a 28. Vzhledem k trase vodovodu, který vede přes areál firmy Metalimpex, přes soukromou zahradu a částečně v novém asfaltu, je stavba prováděna převážné bezvýkopovou metodou - burstlining. Pro nový vodovod je potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE RC+ SDR17 D110/DN100 v délce 572 metrů. Veškeré stávající přípojky budou na rekonstruovaný vodovod přepojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. března 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  V měsíci dubnu zhotovitel provedl pokládku provizorního povrchového vodovodu.

Vlastní stavební práce tak probíhají od 20. kalendářního týdne. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 10. července 2020. Stavba probíhá v souladu s harmonogramem.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies