Jirkov, Křižíkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jirkov, Křižíkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
28.04.2020 – 31.10.2020
V Jirkově, v ulicích Křižíkova a Marie Majerové, provedeme rekonstrukci dožilých a poruchových vodovodních řadů a popraskané kanalizace pro cca 110 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Křižíkova se nachází litinový vodovodní řad DN 80 z roku 1912, a úsek z vysokohustotního polyetylenu d110 z roku 1990. V ulici Marie Majerové je vodovod tvořený potrubím z litiny DN 80 a byl uveden do provozu v roce 1949. Řady jsou již dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je v ul. Křížíkova tvořena potrubím z betonu DN 400 v ulici M. Majerové z kameniny DN 300. Obě stoky byly uvedeny do provozu v roce 1950. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, tvoří se kaverny, materiál je velmi degradovaný, místy je stoka deformovaná,

Z výše uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 85,20 metrů a kanalizace v délce 312,10 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících trubních vedení kanalizace a vodovodu v ulici Křižíkova v rozsahu ulic U Dubu a Prokopa Diviše a v ulici Marie Majerové od vjezdu k domu č. p. 1439 do křižovatky s ulicí Křižíkovou u domu č.p. 1200. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu je navržena v původní trase v celé délce rekonstrukce. Provádění stavby je navrženo ve většině délky výkopově - pokládkou nového vedení v pažené rýze, včetně odstranění resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek. Vodovod v areálu školy bude rekonstruován bezvýkopovou metodou, berstliningem. Kanalizace bude v místě křížení s topným kanálem zatažena do chráničky uložené rámovaným protlakem.

V ulici Křižíkova bude původní stoka nahrazena novým potrubím DN 400 mm z kameniny stejné délky. Na stoce bude stavebně opravena spojná šachta na začátku rekonstrukce a osazeno 6 nových šachet ve vzdálenosti max 50 metrů. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 22 přípojek, z nich je domovních přípojek 20 ks a uličních vpustí 2 ks. V ulici Marie Majerové bude původní stoka nahrazena novým potrubím DN 300 mm z kameniny stejné délky. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 3 přípojky, z nich je domovních přípojek 2 ks a uličních vpustí 1 ks. Rekonstruovaný úsek vodovodu začíná v areálu školy nedaleko brány a je zakončen v uzlu v křižovatce Prokopa Diviše. Stávající potrubí bude nahrazeno novým potrubím řadu „A“ HD-PE d110 v délce 56,3 metrů. Potrubí řadu bude rekonstrouváno v délce 44,7 metrů bezvýkopovou metodou berstlining, ve zbývající délce bude uloženo do samostatné pažené rýhy. V ulici Marie Majerové vodovod nahrazen novým potrubím řadu „B“ z tvárné litiny DN 80 v délce 28,9 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. dubna 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies