Lenešice, Žižkova, Knížete Václava, Havlíčkovo - rekonstrukce vodovodu

Lenešice, Žižkova, Knížete Václava, Havlíčkovo - rekonstrukce vodovodu
05.02.2020 – 31.07.2020
V Lenešicích, v ulicích Žižkova, Knížete Václava, a Havlíčkovo, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s obcí Lenešice, která plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Žižkova a Havlíčkovo se nachází vodovodní řad z litiny DN 100, uvedený do provozu v roce 1970. V ulici Knížete Václava je rovněž litinový vodovod, v profilu DN 80, který rovněž pochází z roku 1970. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří v ulici Žižkova úseky betonového potrubí DN 300 a DN 400, v ulici Havlíčkova je rovněž betonová kanalizace DN 300, a v ulici Knížete Václava je stoka tvořena betonovým potrubím DN 500. Kanalizace byla v této lokalitě vybudována v roce 1922. Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav, díry ve dně, praskliny, nevyhovující šachty, špatné napojení přípojek, místy protispády.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s obcí Lenešice rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 314 metrů a kanalizace v celkové délce 319,7 metrů.

Pro novou kanalizaci, stoku A, bude použito potrubí ze sklolaminátu DN 400 mm v délce 260,2 metrů, součástí stavby je přepojení 29 ks stávajících kanalizačních přípojek včetně stávajících dešťových svodů a přepojení 6 ks uličních vpustí, které budou ve stávajícím umístění nahrazeny novými. Pro stoku B v ulici Havlíčkovo bude použito potrubí z kameniny DN 300mm v délce 59,5 metrů, zároveň dojde k přepojení 6 ks stávajících kanalizačních přípojek včetně dešťových svodů a přepojení 3 ks uličních vpustí. Stoka je vedena ve stávající trase převážně v kraji místní asfaltové komunikace až ke křižovatce s ulicí Dlouhá, kde je rekonstruovaná šachta umístěna v kraji komunikace III. třídy č. 25013. Pro nový vodovod, řad A, bude použito potrubí z polyetylenu PE 100 RC d110 mm v délce 258,0 metrů, dojde k přepojení 26 ks stávajících vodovodních přípojek. Vodovodní řad je veden ve stávající trase převážně v kraji místní komunikace. Trasa je navržena v otevřeném výkopu. Řad A1 bude vyměněn také za polyetylenové potrubí PE 100 RC d63 mm v délce 56,0 metrů, včetně přepojení 1 ks stávající vodovodní přípojky. Vodovodní řad je veden ve stávající trase v začátku trasy v kraji místní komunikace, kde v další části trasy pokračuje v zeleném pásu podél místní komunikace.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba je koordinována s plánovanými stavebními úpravami povrchů místních komunikací v ulicích Žižkova a Havlíčkovo, jejímž investorem je obec Lenešice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. února 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies