Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
26.05.2020 – 26.09.2020
V Liberci, v ulici U Opatrovny, vyměníme zastaralý poruchový vodovod a děravou kanalizaci. Stavbu koordinujeme se společností innogy ČR a s investiční akcí města Liberec, které plánuje provést obnovu dotčených povrchů komunikací.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 mm z roku 1954. Potrubí je poruchové, zkorodované, celkově zastaralé.

Kanalizaci tvoří potrubí zčásti z PVC, dále pak úsek z betonu DN 300 a kameniny DN 300. Plastové potrubí je silně prohnuté, tvoří se protispády. Betonová stoka je ve velmi špatném technickém stavu, chybějí části stěn a dna, materiál vykazuje silnou korozi, jsou špatně provedené přípojky.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s dalšími investory, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 363,50 metrů a kanalizace v délce 251,5 metrů.

Stavba bude provedena v otevřeném výkopu. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky a k napojení na stávající síť. Kanalizační stoka bude vedena z kraje ulice U Opatrovny u křižovatky s ulicí Dr. M. Horákové až ke stávajícím bytovkám (konec stoky bude před č.p. 183). Stoka vede v místní asfaltové komunikaci, poslední úsek (cca 80 m) ve štěrkové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, uličních vpustí a dešťových svodů. Navrhovaná rekonstrukce kanalizační stoky je navržena v trase stávající kanalizace, pouze v úseku před bytovými domy je posunutá cca o 1,5 m od svahu směrem do komunikace. Důvodem je především stávající síť vedení (veřejné osvětlení, silové vedení).

Dále dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu v ulici U Opatrovny a o napojení na stávající řady. Vodovodní řad „1“ bude veden stejně jako kanalizační stoka z kraje ulice U Opatrovny u křižovatky s ulicí Dr. M. Horákové až ke stávajícím bytovkám, kde bude na konci ulice zakončen podzemním hydrantem. Řad „1“ vede v místní asfaltové komunikaci, poslední úsek (cca 95 m) ve štěrkové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z polyetylenového potrubí PE-HD d110. V rámci rekonstrukce bude na trase řadu „1“ v km 0,26200 stávající podzemní hydrant vyměněn za nový, který bude sloužit pouze pro provozní účely odvzdušnění řadu. V km 0,14550 bude stávající podzemní hydrant zrušen. Dále dojde k rekonstrukci řadu „2“. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v ulici U Opatrovny a o napojení na stávající řady. Vodovodní řad „2“ bude začínat napojením na vodovodní řad „1“ na rozcestí mezi objekty diagnostického ústavu a č.p. 400 a ukončen bude v křižovatce ulic U Opatrovny a U Krematoria. Rekonstrukce bude provedena z potrubí PE-HD d110. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. května 2020. Vlastní stavební práce právě začínají. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 26. září 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies