Litoměřice, Nerudova, Nezvalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litoměřice, Nerudova, Nezvalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.02.2020 – 30.09.2020
V Litoměřicích, v ulicích Nerudova a Nezvalova, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 100 zásobených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Nerudova se v souběhu s kanalizací nachází litinový vodovod DN 100 z roku 1935. Jedná se o rozvodný řad, je dožilý, s narůstajícím počtem poruch. V ulici Nezvalova se také v souběhu s kanalizací nachází vodovod z litiny DN 100 z roku 1975. Kanalizace je v ul. Nerudova tvořena betonovým vejcem DN 500/750 a pochází z roku 1906. V tomtéž roce byla uvedena do provozu kanalizace také v ulici Nezvalova, tvoří ji betonové vejce DN 500/750. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu nad 50 %, netěsné spoje, kaverny, deformace a praskliny, šachty mají nedostatečný profil a chybějící stupadla.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 475,40 metrů a kanalizace v celkové délce 476,30 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace za nové potrubí z kameniny DN 700 v délce 72,2 metrů, DN 600 v délce 208,1 metrů, DN 500 v délce 114,8 metrů a DN 400 v délce 81,2 metrů, vč. přepojení všech domovních přípojek a přípojek od stávajících uličních vpustí. Dále dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové potrubí z polyetylenu d110 v délce 475,5 metrů a na d90 v délce 14,5 metrů (propojení do ul. Vančurova, ul. Smetanova a ul. Nerudova), vč. přepojení všech domovních přípojek. Rekonstrukce kanalizace začíná v prostoru křižovatky ul. Nerudova x Osvobození napojením na stávající kanalizaci a pokračuje dle staničení ve středu komunikace v ul. Nerudova. Za přechodem pro chodce, v blízkosti č.p. 1056, stoka odbočuje doprava a komunikací v ul. Nezvalova vede až k šachtě umístěné v blízkosti křižovatky ul. Nezvalova x Havlíčkova, do níž se napojí stávající kanalizace DN 300 z ul. Havlíčkova.

Rekonstrukce vodovodu začíná v prostoru křižovatky ul. Nerudova x Osvobození a dle staničení pokračuje v komunikaci až k napojení na stávající řad v prostoru křižovatky ul. Nezvalova x Havlíčkova. Vzhledem k umístění plynového potrubí v těsné blízkosti stávající trasy vodovodu, byla trasa rekonstrukce v celé své délce upravena dle normy prostorového uspořádání inženýrských sítí do souběhu s rekonstruovanou kanalizační stokou. Na rekonstruovaném řadu jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (2 ks), které budou v rámci stavby demontovány a zrušeny. Nově bude umístěn hydrant u č.p. 853, který bude sloužit k odkalení řadu. Další hydrant bude nově osazen u č.p. 244. V celé délce rekonstrukce kanalizace, vodovodu i přepojení veškerých přípojek, bude stavba prováděna v otevřeném výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. února 2020.  Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (10. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 9. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies