Most, Višňová, Růžová – rekonstrukce vodovodu

Most, Višňová, Růžová – rekonstrukce vodovodu
06.09.2019 – 31.08.2020
V Mostě, v ul. Višňová a Růžová, provedeme rekonstrukci 118,6 metrů poruchového ocelového vodovodu a pokládku nového řadu v délce 136,2 metrů, pro zásobování cca 1 500 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází ocelový vodovod DN 600, který byl uveden do provozu v roce 1982. Řad je dožilý s narůstajícím počtem poruch. Jedná se o navazující stavbu, které předcházela letošní rekonstrukce vodovodu v ulici Bohuslava Vrbenského.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodního potrubí v délce 118,6 metrů a pokládka nového vodovodního řadu v délce 136,2 metrů.

Řad 1 (nový vodovod): Jedná se o nový vodovodní řad vedený příčně přes komunikaci v ul. Višňová za účelem propojení stávajících vodovodních řadů vedoucích po obou stranách komunikace. Pro nový vodovodní řad bude použito litinové potrubí DN 150 mm. Součástí nového vodovodního potrubí bude přestrojení uzlů v místě napojení na stávající vodovod včetně osazení uzavíracích armatur. Hloubka vodovodního řadu je navržena v rozsahu 1,1 – 1,8 metrů.

Řad 2 (nový vodovod): Jedná se o nový vodovodní řad vedený příčně přes komunikaci v ul. Višňová a dále pak přes parkoviště a v chodníku podél komunikace v ul. Růžová za účelem propojení stávajících vodovodních řadů. Pro nový vodovodní řad bude použito potrubí z litiny DN150 mm. Součástí nového vodovodního potrubí bude přestrojení uzlů v místě napojení na stávající vodovod včetně osazení uzavíracích armatur. Hloubka vodovodního řadu je navržena v rozsahu 1,5 – 2,1 metrů.

Řad 3 (rekonstrukce stávajícího řadu): Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu OC DN600 ve stávající trase a stávající niveletě. Řad je vedený podél komunikace v ul. Višňová (v délce cca 70 m před obchodním centrem ELDA) a příčně přes komunikaci v ul. Růžová. Nové potrubí bude z litiny DN 300 mm. Součástí rekonstrukce vodovodního potrubí bude přestrojení uzlů v místě napojení na stávající vodovod včetně osazení uzavíracích armatur a vybudování 2 ks revizních šachet (DN1000). Hloubka vodovodního řadu je dána hloubkou stávajícího potrubí tedy cca v rozsahu 1,1 – 2,5 m. V rámci rekonstrukce řadu bude provedeno přepojení vodovodní přípojky pro čp. 3282. V blízkosti trasy rekonstruovaného vodovodu IO 03 se nachází obchodní dům ELDA, resp. objekt čp. 1011. Opěrné zdi terasy se nacházejí ve vzdálenosti cca 1,0 – 2,0 metry od osy stávajícího potrubí. V tomto úseku bude v celkové délce 75 metrů provedena bezvýkopová pokládka vodovodního potrubí tzv. relining.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. září 2019. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v prvním říjnovém týdnu (závisí na termínu vydání výkopového povolené). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději pět měsíců od předání staveniště, tj. do 6. února 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies