Peruc, ČOV - intenzifikace

Peruc, ČOV - intenzifikace
15.08.2019 – 30.09.2020
V Peruci začnou práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV), která navýší kapacitu čištění pro 765 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Mechanicko – biologická ČOV Peruc byla uvedena do provozu roku 1982. Pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou stabilizací kalu. Jedná se o ČOV typu VHS III/k, její původně uváděná projektová kapacita činí 300 připojených obyvatel. Největším problémem současné ČOV je její vyčerpaná kapacita a velké množství balastních vod v oddílném splaškovém kanalizačním systému, zejména při jarním tání dochází k navýšení průtoků.

V roce 2013 byla zpracována studie, která vyhodnotila zatížení ČOV, vyhodnotila rozvojové lokality dané územním plánem a navrhla možná řešení intenzifikace ČOV Peruc. Na základě studie došlo k dohodě mezi SVS a městysem Peruc. Výsledkem je stavebně-technologické řešení, které navýší kapacitu na 499 ekvivalentních obyvatel (EO), což představuje 765 připojených obyvatel, a odpovídá řešení pro blízký výhled cca 5-10 let. Jedná se o 1. etapu, na kterou může v budoucnu navázat 2. etapa, kdy by ČOV zvládla 700 EO (cca 1140 obyvatel).

V rámci intenzifikace v této etapě bude rozšířeno hrubé předčištění, bude dostavěn nový žlab osazený česlemi s lisem na shrabky. Objekt sdruženého hrubého předčištění bude sloužit pouze jako lapák písku a rozdělovací komora. Stávající nádrž VHS III bude přebudována na aktivační nádrž, na kterou bude navazovat nově realizovaná dosazovací nádrž. Odtok vyčištěných vod bude přes stávající měrný objekt se žlabem. Kalojem bude rekonstruován a bude osazen aeračním systémem pro aerobní stabilizaci kalu. V provozní budově budou provedeny drobné stavební úpravy a bude vyčleněna místnost pro dmychárnu. S ohledem na plánovanou novelu NV 401/ 2015 Sb. bude na ČOV umístěna dvouplášťová nádrž na síran železitý o objemu 2 m3 a bude možnost provádět chemickou eliminaci fosforu. Dále budou provedeny nové trubní rozvody a kabelové rozvody v areálu ČOV. ČOV bude nově oplocena.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. srpna 2019.

Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (41. kalendářní týden) začátkem července. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2020. Následovat bude roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies