Roudnice n.L., Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Roudnice n.L., Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
14.09.2020 – 14.11.2020
V Roudnici nad Labem, v ul. Hálkova, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 120 obyvatel. Stavba je koordinována s investiční akcí města, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1932. Vodovod je zastaralý, inkrustovaný, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 mm, hloubka uložení je v rozmezí 1,4 až 2,5 metru. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu 50 %, vypadlé střepy, praskliny netěsnost ve spojích, tvoří se kaverny, jsou chybně napojené přípojky.

Z uvedených technických důvodů a v koordinaci s investiční akcí města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 206,1 metrů a kanalizace v celkové délce 179,2 metrů.

I. etapa: V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky BE 300 na KAM DN 300 v celkové délce 128,6 m, vč. přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí a stávajícího vodovodu LT 80 na PEHD d90 v celkové délce 127,1 m, vč. přepojení domovních přípojek d32. Rekonstrukce kanalizace začíná napojením na stávající kanalizaci BE 400 v prostoru křižovatky ul. Hochmanova x Hálkova a pokračuje dle staničení středem komunikace. Kanalizace vede v souběhu se stávajícím vodovodem komunikací až k p.č. 1044, kde je ukončena.  Rekonstrukce vodovodu začíná v prostoru křižovatky ul. Hochmanova x Hálkova napojením na stávající LT 100 a dle staničení pokračuje v levé části komunikace až k p.č. 1044, kde se napojí na stávající potrubí LT DN 80. Na rekonstruovaném řadu v ul. Hálkova je v současné době osazen podzemní hydrant DN 80 (1 ks) v blízkosti křižovatky Hochmanova x Hálkova, který bude v rámci stavby vyměněn. Hydrant bude pouze technologický pro obsluhu a údržbu sítě v rámci potřeby provozovatele.

II. etapa: V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace BE DN 300 v celkové délce 50,6 m, vč. přepojení všech domovních přípojek a přípojek od stávajících i nově navržených uličních vpustí. Součástí je rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet. Dále dojde k výměně stávajícího vodovodu LT 80 v celkové délce 79,0 m, včetně přepojení všech vodovodních přípojek. Rekonstrukce kanalizace začíná v blízkosti křižovatky ul. Hálkova a Krabčická stávající šachtou a pokračuje v okraji vozovky k č.p.1166, kde je ukončena.  Rekonstrukce vodovodu začíná poblíž křižovatky ul. Hálkova a Krabčická napojením na PE d90 - rekonstruovanou část vodovodního potrubí na začátku ulice Hálkova a pokračuje ve vozovce k č.p. 1168, kde je napojen na první úsek rekonstrukce v ul. Hálkova.

Stavba proběhne otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude z větší části uloženo do společného výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. září 2020. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou na přelomu září a října. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 2 měsíce od předání staveniště, tj. do 14. listopadu 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies