Rumburk, Na Příkopech – odstranění výusti DC 86

Rumburk, Na Příkopech – odstranění výusti DC 86
03.04.2019 – 15.12.2021
V Rumburku, v ulici Na Příkopech, odstraníme kanalizační výusť a převedeme odpadní vodu z 22 objektů na kanalizační systém zakončený na ČOV ve Varnsdorfu.


Více o stavbě:

V Rumburku je napojena větší část kanalizačního systému s odvedením odpadních vod z aglomerace Rumburk – Seifhennersdorf – Varnsdorf na ČOV Varnsdorf (s kapacitou 55 450 ekvivalentních obyvatel). Páteří systému je kmenová stoka „A“. 

Na území města Rumburk se dále nacházejí oblasti s vybudovanou kanalizací zaústěnou přímo do vodoteče. Mezi ně patří i jednotná kanalizace z oblasti ulic  Na Příkopech, Malá, Zámečnická, Stanko Vodičky, Vodní, Kalná, v k.ú. Horní Jindřichov.

Předmětná kanalizační stoka v Rumburku zakončená výustí DC 86 do Mandavy je z betonu DN 300. Kanalizace je z roku 1902. Na stoku je napojeno 22 objektů.

Stavba řeší odvedení odpadních vod z pravého břehu Mandavy na levý, kde budou odpadní vody napojeny do stávajícího kanalizačního systému města Rumburk. Technické řešení spočívá v přepojení stávající jednotné kanalizace v nové šachtě Š1 před výustí DC86 na odlehčovací komoru a čerpací stanici odpadních vod. Odlehčené vody za deště budou z odlehčovací komory svedeny novým přepojením v šachtě Š2 na stávající kanalizaci nad výustí DC86, která bude využita pro odvedení odlehčených dešťových vod do Mandavy. Jednotná kanalizace mezi šachtami Š1 a Š2 bude zaslepena.

Nové šachty Š1, Š2 na stávající kanalizaci jsou umístěny v trase stávajícího vodovodu, který bude nutné v délce 8,0 metrů přeložit. Nový výtlačný řad z ČSOV v délce 85,6 metrů bude uložen v asfaltové komunikaci v ulici Na Příkopech, a dále veden zavěšením na mostní konstrukci přes řeku Mandavu s napojením do stávající šachty Šs1 na levém břehu řeky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou ve 2. polovině května. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 3. září 2019.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15.12. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies