Splašková kanalizace a rekonstrukce vodovodu v obci Okrouhlá

Splašková kanalizace a rekonstrukce vodovodu v obci Okrouhlá
04.10.2019 – 19.01.2020
V obci Okrouhlá proběhne rekonstrukce dožilého litinového vodovodu z roku 1963 v celkové délce 204 metrů. Stavbu koordinujeme s obcí, která bude realizovat svou vlastní investiční akci, výstavbu splaškové kanalizace. Obec je zadavatelem veřejné zakázky a zajistila soutěž na zhotovitele obou stavebních částí, tj. včetně stavby SVS.


Více o stavbě:

V předmětné lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1963. Vodovod je již dožilý a z důvodu umístění nové splaškové kanalizace rozhodla SVS o rekonstrukci příslušného úseku vodovodu.

Předmětem investiční akce SVS je rekonstrukce vodovodu v délce 204 metrů.

Předmětem investiční akce obce Okrouhlá je výstavba splaškové kanalizace v délce 145,7 metrů.

Staveniště se nachází na pozemcích obce Okrouhlá a komunikace ve správě KSSLK. Napojení na stávající kanalizaci je navrženo ve stávající šachtě v komunikaci. Navrhovaná splašková kanalizace bude sloužit pro odvádění splaškových odpadních vod z přilehlých objektů. Pro umožnění napojení nemovitostí budou v rámci stavby vysazené odbočky z kanalizační stoky, které budou ukončené na pozemku města záslepkou. Napojení rekonstrukce vodovodu na stávající vodovod bude provedeno na p.p.č.142 a 461.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE 90x5,4 mm včetně přepojení 5 ks vodovodních přípojek. Nová kanalizační stoka bude provedena z polypropylenu PP Master DN 250 mm vč. 4 ks revizních šachet a 4 ks odboček DN 200 mm pro budoucí kanalizační přípojky.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. října 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 19. ledna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies