Teplice, Jankovcova, II. etapa - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Jankovcova, II. etapa - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
20.04.2020 – 20.12.2020
V Teplicích, v Jankovcově ulici, vyměníme dožilý poruchový vodovod a popraskanou kanalizaci, pro cca 150 napojených obyvatel. Stavba navazuje na první etapu rekonstrukce vodovodu, dokončenou v květnu minulého roku.


Více o stavbě:

V Jankovcově ulici se nachází úsek vodovodního řadu z litiny DN 100 z roku 1945 a úsek z litiny DN 80 z roku 1968. Oba řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena několika úseky, jednotnou kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 200 a DN 300, dále je tu splašková kanalizace z kameniny DN 300, a úsek jednotné kanalizace z betonového vejce DN 500/750. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, s korozí materiálu, celkově ve špatném technickém stavu. Některé splaškové přípojky jsou napojeny do dešťové kanalizace.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 248,14 metrů a vodovodu v délce 198,67 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně kanalizace přibližně od křižovatky Jankovcova x Palackého po křižovatku Jankovcova x Wolkerova. Součástí rekonstrukce kanalizace jsou i krátké propojovací úseky na stávající kanalizační řady, zaústěné v současné době do trasy rekonstruovaného řadu. Tyto propoje se nacházejí v křižovatce s ul. „U Schodů“ a „Wolkerova“.

Celková délka rekonstrukce stoky „A“ je 248,14 metrů. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 400. Do rekonstruované stoky „A“ budou napojeny všechny stávající přípojky (celkem 39 ks přípojek).

Dále dojde k rekonstrukci vodovodu ve stávající trase. Na rekonstruovaný vodovod budou napojeny veškeré stávající vodovodní přípojky v dané oblasti. Trasa rekonstrukce vodovodu v Jankovcově ulici začíná na stávajícím řadu v prostoru před čp. 1824. V nejnižším místě trasy bude osazen podzemní hydrant pro možnost vypuštění nebo odkalení potrubí. Trasa od místa napojení dále pokračuje v trase stávajícího řadu severozápadním směrem podél severního okraje Jankovcovy ulice. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100 v celkové délce 198,67 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. dubna 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 20. prosince 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies