Teplice, Karla Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Karla Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
28.05.2020 – 31.12.2020
V Teplicích, v ul. Karla Čapka, vyměníme popraskanou kanalizaci a poruchový vodovod, pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Teplice, které v uvedené lokalitě plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě je stávající kanalizace tvořena zděným vejcem 400/600 v délce cca 147 metrů, betonovým vejcem 600/1050 mm v délce cca 90 m a dále dvou odboček do ulici J. K. Tyla a Potěminova o délkách cca 12 a 9 metrů. Kanalizace byla prohlédnuta kamerou, která prokázala, že je stoka popraskaná, zkorodovaná, v havarijním stavu, s chybějícími dnem, tvoří se kaverny.

Stávající vodovod v ulici Karla Čapka je v provozu od roku 1920 a je litiny DN 80 mm (240 metrů) a DN 100 mm (160 metrů). Vodovod vykazuje vlivem opotřebení stoupající poruchovost.

V rámci přípravy rekonstrukce, která měla probíhat ve stávající trase, bylo zjištěno, že vodovodní potrubí je umístěno v zeleném pásu mezi chodníkem a silnicí. Postupně na něm nebo v jeho těsné blízkosti byly vysazeny stromy. Tento stromový porost je v současné době vzrostlý a brání kompletní rekonstrukci vodovodu, při které by musel být v převážné míře vykácen.

Proto SVS po jednání s městem Teplice přistoupila k tomu, že se vymezila konfliktní oblast a v té se vymístil vodovod mimo tuto konfliktní zónu. Vznikl návrh přeložky vodovodní trasy ze stávající polohy do nové trasy. Jedná se o část mezi ulicemi Vrchlického a Baarova, kdy bude vodovod v délce cca 400 metrů vymístěn z původní trasy vedené v zelených plochách se stromovím do asfaltové komunikace. Tímto přeložením dojde k zamezení kácení vzrostlých stromů, které se nyní v trase vodovodu nacházejí.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 418,94 metrů a kanalizace v délce 256,04 metrů.

V rámci rekonstrukce kanalizace dojde k vybourání stávajících stok. Vybourané části budou nahrazeny potrubím z kameniny DN 400 s novými šachtami v počtu 6 ks. Pro nový vodovod v nové trase bude použito potrubí z litiny DN 100 v délce 440,37 metrů. Součástí stavby je prodloužení šesti stávajících vodovodních domovních přípojek a prodloužení vodovodního řadu z ulice J. K. Tyla, které musejí být v rámci přeložky vodovodu v ulici Karla Čapka prodlouženy a napojeny do překládaného řadu. Dále dojde k rekonstrukci vodovodu ve stávající trase v ulici Vrchlického, který navazuje na vodovod v ulici K. Čapka a propojuje přeložku s funkčním vodovodem, zároveň dojde k přepojení všech přípojek na překládaném řadu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. května 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 28. listopadu 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies