Údlice, přiváděcí řad z vodojemu Údlice - rekonstrukce

Údlice, přiváděcí řad z vodojemu Údlice - rekonstrukce
14.05.2019 – 31.05.2020
V Údlicích vyměníme 1 924 metrů poruchového vodovodního přivaděče pro 4 300 zásobených obyvatel.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního přivaděče z litiny DN 300 mm z roku 1964, který zásobuje pitnou vodou obce Údlice, Hrušovany, Březno, Bílence, Droužkovice, Všehrdy a Nezabylice.

Původní potrubí bude nahrazeno ve stávající trase novým hrdlovým potrubím z tvárné litiny DN 300 mm. Na přivaděči bude provedeno přepojení stávající vodovodní přípojky z polyetylenu pro zahrádkářskou kolonii.

Trasa rekonstruovaného přivaděče začíná ve stávající armaturní šachtě v intravilánu obce a vede štěrkovou cestou, kříží státní silnici III/0728 ve správě SÚS, pokračuje štěrkovou cestou a následně vede přes pozemky s ornou půdou. Dále pokračuje podél silnice III/25124 k armaturní šachtě umístěné v chráněném území přírodní památky Údlické Doubí, kde bude nové potrubí napojeno na stávající vodovodní síť, na potrubí z vodojemu Údlice.

Pokládka vodovodu bude v celé trase probíhat otevřeným výkopem. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí.

Během rekonstrukce bude zajištěno provizorní zásobování, v rámci stavby bude v šachtě v Chomutově v ulici Dukelská osazen redukční ventil DN 150 pro regulaci tlaku.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. května 2019. Zhotovitel předpokládá zahájení vlastních prací ve 23. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2019. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 31.  5. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies