Žatec, Studentská, Tolstého, Čecha - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Žatec, Studentská, Tolstého, Čecha - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
21.05.2020 – 31.08.2020
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 129,30 metrů a vodovodu v délce 423,70 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Žatci, v ulici Studentská, Tolstého, Čecha.

IO 01 Kanalizace

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace DN 500, v komunikaci města v ul. Svatopluka Čecha, která bude realizována výkopovou technologií v délce 64,1 a 65,2 m, pro DN 300mm.

ŘAD „A1“

První část - rekonstrukce stoky v ul. Svatopluka Čecha bude začínat za křižovatkou s ul. Elišky Krásnohorské v místě, kde byla ukončena předchozí stavba, napojením v bodě B3. Dále povede trasa výkopu až do místa ukončení v šachtě Š58583 před čp. 2809. Šachta bude demolována. Pro rekonstrukci bude použito potrubí Kameninové DN 300mm, třídy zat. 160, 48 kN, v délce 64,10m. Na trase jsou přepojeny odbočky – 9 ks. Poklopy pro šachty budou použity bez zámkové, dle specifikace – rám BEGU-R-1, víko lit. GU-B-1, D 400. Bude nutno počítat s odstraněním původního zBT potrubí DN 500 ve výkopu – 64,0 m a šachty.

ŘAD „A2“

Druhá část - rekonstrukce stoky v ul. Svatopluka Čecha bude začínat před objektem čp. 1307 v šachtě Š792800 a ukončena bude v šachtě Š58480 před objektem čp. 1122. Na trase nejsou přepojeny odbočky – budou stávající. Pro rekonstrukci bude použito potrubí Kameninové DN 300mm, třídy zat. 160, 48 kN, v délce 65,20m. Na trase budou opraveny 1 ks šachty a to celkovou rekonstrukcí. Poklopy pro šachty budou použity bez zámkové, dle specifikace – rám BEGU-R-1, víko lit. GU-B-1, D 400. Stávající šachta a dno budou po úpravách vyspraveny stěrkou Sika Rep a Sika Poxitar F dle popisu v technické zprávě. Na trase jsou přepojeny odbočky – 3 ks. Bude nutno počítat s odstraněním původního zBT potrubí DN 500 ve výkopu – 65,20 m a šachty.

IO 02 Vodovod

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu vedeného v komunikaci v majetku města Žatec, v celkové délce 429,70m, vč. přepojení 17 ks vodovodních přípojek. Stávající potrubí LTH DN 150 a 80mm bude z výkopu odstraněno a v případě crashingu pod zemí roztrženo. Pro požární zajištění území bude využíván stávající hydrant v ul. Studentská – viz. PBŘ. Bude použito potrubí pro crashing – bezvýkopová technologie, HDPE SLM 3.0, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, dl. 117,20m. Pro výkop bude použito potrubí TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, DN 150mm, PFA 16, a HDPE RC Plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075. Potrubí přípojek bude z HDPE RC Plus, OD 63 a 32mm, ID 50 a 25mm, PAS 1075, v celkové délce 29m. V délce 94,20 m, se předpokládá provádění crashingem, s montážními jámami pro umístění mechanizace a přepojení přípojek a odbočného řadu – asfalt. Celková délka vodovodu bude 429,70m.

ŘAD „B1“

Rekonstrukce bude začínat v křižovatce ulic Sv. Čecha / Tolstého, před čp. 2050 na pozemku města a to napojením na stávající potrubí LT 150 a 80 pomocí SYNOFLEX H-P DN 150 a 80, v LB1 . Budou osazena nová šoupata DN 80 a 150 (4000E2). Dále pokračuje trasa v asf. komunikaci ve směru do spodní části ulice za křižovatku s ul. Politických vězňů a zde ukončena napojením na konec potrubí TLT z předchozí stavby. Tento bude v LB6. V křižovatce dojde k napojení nového potrubí na stávající šoupata, která byla vyměněna v rámci rekonstrukce ul. Pol. Vězňů v LB5. Připojení bude na stávající potrubí TLT 150, pomocí tvarovky SYNOFLEX H-H DN 150. Trasa řadu vede v komunikaci města. Obnova povrchu byla odsouhlasena s městem. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 4 ks. Trasa je z části v souběhu se stávající rekonstruovanou kanalizací. Potrubí nového vodovodního řadu bude z TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, DN 150mm, PFA 16, dl. 101,50 m a dále TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, DN 80mm, PFA 16, dl. 6,0 m. Celá trasa rekonstrukce je navržena výkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 150mm.

ŘAD „B2“

Rekonstrukce bude začínat v křižovatce ulic Sv. Čecha / Tolstého, před čp. 2050 na pozemku města a to napojením na nový T kus 150/80 v LB3 . Bude osazeno nové šoupě DN 80 (4000E2). Dále pokračuje trasa v asf. komunikaci ve směru k LB7 a to bezvýkopovou technologií ( CRASHINGEM ) v ul Tolstého. Ukončena bude napojením na konec potrubí LT 150 za křižovatkou s ul. Studentská. Tento bude v LB12. V křižovatce dojde k napojení nového potrubí a osazení nových šoupat v LB10 a LB11. V bodě LB11 dojde k osazení podzemního hydrantu H1 DN 80, pro možnost odkalení jednotlivých tlakových pásem, které budou nyní rozdělena. Dále dojde v bodě LB9 ke zrušení propojení se stávajícím již nefunkčním potrubím LT 80. Připojení bude na stávající potrubí LT 150, pomocí tvarovky SYNOFLEX H-P DN 150. Trasa řadu vede v komunikaci města. Obnova povrchu byla odsouhlasena s městem. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 2 ks. Potrubí nového vodovodního řadu bude z HDPE SLM 3.0, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, dl. 117,20m. Větší část trasy rekonstrukce je navržena bezvýkopem ( crashingem ). Potrubí bude použito i pro tu část trasy, která je navržena z důvodu počtu armatur je i zrušení stávajícího vodovodu DN 80mm.

ŘAD „B3“

Rekonstrukce bude začínat v křižovatce ulic Studentská / Tolstého, před čp. 1070 na pozemku města a to napojením na nový T kus 80/80 v LB10 . Bude osazeno nové šoupě DN 80 (4000E2). Dále pokračuje trasa v asf. komunikaci ve směru k LB13 a to výkopovou technologií. Ukončena bude napojením na konec potrubí LT 80 za křižovatkou s ul. Pol. vězňů. Tento bude v LB14. V křižovatce dojde k napojení nového potrubí a osazení nových šoupat v LB13. V bodě LB13 dojde k osazení podzemního hydrantu H2 DN 80, pro možnost odkalení jednotlivých tlakových pásem, které budou nyní rozdělena. Dále dojde v bodě LB16 ke zrušení propojení se stávajícím již nefunkčním potrubím LT 80. Připojení bude na stávající potrubí PE 90, pomocí tvarovky SYSTÉMU 2000 H-H DN 80. Trasa řadu vede v komunikaci města. Obnova povrchu byla odsouhlasena s městem. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 7 ks. Potrubí nového vodovodního řadu bude z HDPE RC Plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, dl. 100,30m. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 80mm.

ŘAD „B4“

Rekonstrukce bude začínat v křižovatce ulic Sv. Čecha / E. Krásnohorské, před čp. 1239 na pozemku města a to napojením na stávající potrubí LT 150 pomocí SYNOFLEX H-H DN 150, v LB17. Dále pokračuje trasa v asf. komunikaci ve směru do spodní části ulice před křižovatku s ul. Dukelská a zde ukončena napojením na konec potrubí AC DN 200, za stávajícím podzemním hydrantem. Tento bude zrušen. Připojení bude na stávající potrubí TLT 150, pomocí tvarovky SYNOFLEX RED. H-H DN 150/200. Trasa řadu vede v komunikaci města. Obnova povrchu byla odsouhlasena s městem. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 4 ks. Trasa je z části v souběhu se stávající rekonstruovanou kanalizací. Potrubí nového vodovodního řadu bude z TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, DN 150mm, PFA 16, dl. 104,70 m. Celá trasa rekonstrukce je navržena výkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu AC DN 200mm.

IO 01 Rekonstrukce kanalizace: 

  • A1- Kamenina DN 300, tř. 160, 48 kN, dl. 64,10 m, počet odboček – 9 ks, počet rekonstruovaných šachet – 1 ks
  • A2- Kamenina DN 300, tř. 160, 48 kN, dl. 65,20 m, počet odboček – 3 ks

IO 02 Rekonstrukce vodovodu

  • B1- TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, PFA 16 DN 150 – 101,50 m, připojení ulice- TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, PFA 16 DN 80 – 6,0 m, přepojení přípojek HDPE Rc Plus - 4 ks
  • B2- HDPE SLM 3.0, OD 90, ID 80mm, PAS 1075, dl. 117,20 m, přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 2 ks
  • B3- HDPE RC Plus, OD 90, ID 80mm, PAS 1075, dl. 100,30 m, přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 7 ks
  • B4- TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, PFA 16 DN 150 – 104,70 m, přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 4 ks
  • bourání šachet 1,3*1,0 m ( výkop ) - 2 ks
  • demolice potrubí BE 500 ve výkopu v délce – 64 + 65,20 m
  • demontáž vodovodního potrubí z výkopu LT DN 150 – 101,50 m, DN 80 – 129,30m a AC DN 200 – 104,70 m
Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies