Bynovec, VDJ Kámen hlavní – rekonstrukce - změna

Bynovec, VDJ Kámen hlavní – rekonstrukce - změna
13.05.2021 – 20.12.2022
V Bynovci provedeme stavebně-technologickou rekonstrukci vodojemu, zásobující pitnou vodou 10 okolních obcí. Stavba bude probíhat za plného provozu vodojemu.


Více o stavbě:

Stavba se nachází v západní části obce Bynovec. Vodojem zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro Arnoltice, Bynovec, Labskou Stráň, Růžovou, Janov, Kámen, Modrou, Kamenec, Jílové a Martiněves. Stavba vodojemu je nadzemním objektem se zapuštěnou akumulací pod terénem. Vodojem je tvořen hlavním nadzemním objektem, ke kterému jsou přisazeny akumulační komory 2x500 m3. Vodojem dále tvoří dva vstupní objekty, jeden slouží jako vstup do armaturní chodby a jeden do akumulačních nádrží 2x2500 m3.

Vodojem byl budovaný ve 2. etapách, v 80. letech byl postaven vodojem s kapacitou 2 x 500 m3 s manipulační komorou a v 90. letech byly k němu přistaveny dvě nádrže po 2 500 m3 se vstupném nástavcem. Vodojem vyžaduje stavební rekonstrukci i výměnu technologie.

U původního vodojemu (2 x 500 m3) dojde k sejmutí střešního pláště a bude provedena jeho kompletní výměna vč. střešní nosné konstrukce. Nové zastřešení bude provedeno jako monolitická železobetonová deska. Dále bude provedena sanace stěn a dna. Stávající ponorkové dveře pro vstup do nádrží a propojovací okna se vybourají a otvory se zabetonují. V rámci rekonstrukci manipulační komory bude sanována protékající stěna mezi akumulací a manipulační komorou a vlhnoucí stěna v násypu. Pro obsluhu armatur budou doplněny kompozitní plošiny, bude proveden nátěr zábradlí. Kompletně bude rekonstruovaný vnější plášť manipulační komory. Bude provedena výměna střešního pláště vč. tepelné izolace klempířských prvků, aby nedocházelo k promrzání konstrukce. V rámci rekonstrukce přistavěného vodojemu budou sanovány střešní trámy. Z důvodu zpomalení degradačních procesů bude na stropě provedena ochranná celoplošná sanační vrstva. Stěny nádrží a vnitřní sloupy budou sanovány adhezně kotveným systémem. Všechny zámečnické prvky budou nahrazeny nerezovými. Na vstupním objektu budou zcela rekonstruován vnější plášť, opraveny budou také vnitřní omítky a stropní panely. Podlahy budou sanovány a opatřeny protiskluzným nátěrem.

Zcela nevyhovující je stávající odvětrání jak armaturní komory a vstupní nástavby, tak všech čtyř nádrží akumulace. Manipulační komora bude přivětrávána průduchy s filtry, nucené odvětrání bude ze suterénu objektu. Nástavba bude větrána stávajícími přivětrávacími otvory dovybavenými filtry a upravenými v rámci zateplení fasády. V armaturní chodbě bude větrací potrubí vyměněno. Odvětrání všech komor akumulace bude provedeno nově pod stropem armaturní komory. Pokles svahů bude vyřešen zmenšením jeho sklonu přisypáním v rámci zásypu měněného stropu akumulačních komor 2 x 500 m3.

Dále dojde k výměně výpustných armatur DN 200 akumulačních komor 2 x 2 500 m3, trubního a armaturního vystrojení odtokové armaturní šachty, uzavírací armatury na propoji mezi nátokovým a odběrným potrubím v manipulační komoře u akumulačních komor a doplnění povrchové protikorozní ochrany. V armaturní chodbě bude provedena výměna uzavíracích šoupat DN 200 s ručním kolem. Stávající ocelová výpustná potrubí DN 200 a propojovací ocelová potrubí DN 400 akumulačních komor budou otryskána, očištěna a doplněna protikorozním nátěrem. V podzemní armaturní šachtě bude provedena výměna stávajícího ocelového potrubí DN 500 s odbočkou DN 100 za nerezové potrubí. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce elektroinstalace, dále zpevněných ploch, chodníků, schodiště, oplocení, vstupních vrat a branky.

Rekonstrukce proběhne za plného provozu, vždy bude v provozu jeden vodojem 500 m3 a jeden vodojem 2 500 m3.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. května 2021. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 13. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 20. prosince 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies