Chomutov, Maroldova, Přemyslova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chomutov, Maroldova, Přemyslova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
15.03.2021 – 31.10.2021
V Chomutově, v ulicích Maroldova a Přemyslova, vyměníme zastaralý poruchový vodovod a popraskanou rozlámanou kanalizaci pro cca 60 napojených obyvatel v dotčeném úseku.


Více o stavbě:

V Přemyslově ulici se nacházejí vodovodní řady z oceli DN 100 a z litiny DN 100, oba z roku 1920. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. V Maroldově ulici jsou vodovodní řady tvořeny potrubím z litiny DN 100 z roku 1975, z litiny DN 80 z roku 1970, a dále pak úseky z PVC v profilu DN 110 z roku 1970 a úsek z polyetylenu DN 90 z roku 1975. I na těchto řadech se projevuje stáří a poruchy. Kanalizace je tvořena potrubím z kameniny DN 300 a byla uvedena do provozu v roce 1974. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, s posunutými spoji, chybějícími částmi potrubí, místy rozlomená s celkovou destrukcí potrubí.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 274,3 metrů a kanalizace v délce 71,3 metrů.

V ulici Maroldova bude původní stoka nahrazena novým potrubím DN 300 mm z kameniny v délce 8,1 m. Rekonstrukce stoky A začíná v šachtě SŠ A01 v křižovatce ulic Maroldova a Přemyslova, dále vede místní komunikací a je zakončena u obrubníku před domem č.p. 4353. Na stoce bude stavebně opravena jedna stávající šachta SŠ A01. Při rekonstrukci stoky B v ulici Přemyslova bude původní stoka nahrazena novým potrubím DN 300 mm z kameniny v délce 34,0 m. Rekonstrukce začíná napojením do stávající šachty Š B02 poblíž domu č.p. 4370 a vede v komunikaci v blízkosti obrubníku. Rekonstrukce je zakončena nedaleko domu č.p. 4314. Na stoce budou stavebně opraveny 4 stávající šachty. Stoka C začíná napojením do šachty SŠ C01 křižovatce ulic Přemyslova a Krátká. Původní stoka bude nahrazena novým potrubím DN 300 mm z kameniny v délce 29,2 m. Rekonstruovaná stoka vede v místní komunikaci v křižovatce, poté přechází do chodníku a zatravněné plochy v ulici Krátká kde je zakončena poblíž domu č.p. 1794. Na stoce bude osazena 1 nová šachta Š C02. Jedna stávající šachta bude stavebně opravena SŠ C01. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 5 přípojek, z nich je domovních přípojek 3 ks a uličních vpustí 2 ks.

Stávající vodovodní potrubí v ulici Maroldova LT DN 80 v délce 60,8 m bude nahrazeno novým potrubím řadu „A“ z tvárné litiny TLT DN 80 ve stejné délce. Rekonstrukce začíná napojením na stávají řad LT DN 80 v křižovatce ulic Maroldova a Přísečnická. Na konci rekonstrukce bude řad zakončen podzemním hydrantem DN 80. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do samostatné pažené rýhy. Stávající řad LT/PE/PVC DN 100 v ulici Maroldova bude nahrazen novým potrubím řadu „B“ z tvárné litiny TLT DN 100 v délce 105,8 m. Rekonstrukce začíná napojením na stávají řad LT DN 100 v křižovatce ulic Maroldova a Přísečnická. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do samostatné pažené rýhy. Stávající potrubí v ulici Přemyslova OC/LT DN 100 v délce 155,7 m bude nahrazeno novým potrubím řadu „C“ TLT DN 100 v délce 107,7. ve zbytku délky bude potrubí zaslepeno. Rekonstrukce začíná napojením na stávají řad LT DN 100 v blízkosti křižovatky ulic Přemyslova a Krátká. Na konci rekonstrukce bude řad zakončen podzemním hydrantem DN 80. Potrubí řadu bude v délce 17,2 m uloženo do samostatné pažené rýhy. V délce 90,5 bude potrubí uloženo pomocí bezvýkopových technologie – berstlining. Na řadech je umístěno 16 přípojek zásobující pitnou vodou obyvatele ulice, všechny přípojky budou přepojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. března 2021. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (18. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. října 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 108,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies