Chomutov, Moravská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chomutov, Moravská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
11.02.2021 – 30.06.2022
V Chomutově, ul. Moravská a v přilehlých ulicích, začne rekonstrukce zastaralého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 200 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Chomutov, které zde plánuje svou investiční akci k obnově povrchů, a dále pak s vlastníky a správci dalších inženýrských sítí, s ČEZ a GasNet.


Více o stavbě:

V ul. Moravská se nachází vodovod z litiny DN 300 z roku 1962 a úsek z oceli DN 100 z roku 1920. Cihlářskou ul. zásobuje vodovod z oceli DN 70 z roku 1920, úsek z litiny DN 200 z roku 1969, a z téhož roku ještě úsek z oceli DN 100. Koperníkova ulice je zásobena ocelovým řadem DN 100 z roku 1920, a v Londýnské ulici je vodovod z litiny DN 100 z roku 1962 a ocelový řad DN 100 z roku 1920.

Řady jsou již dožilé, inkrustované, stáří a technický stav se projevuje narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci v Moravské ul. tvoří potrubí z betonu DN 400, pochází z roku 1920. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi, díry ve dně, tvořící se kaverny. Stoka v Cihlářské ulici je rovněž z betonu DN 300, uvedena do provozu téhož roku. I zde kamera prokázala korozi a díry ve dně. V Londýnské ulici je kanalizace z betonu DN 400 z roku 1980.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci se stavbami dalších investorů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 676 metrů a kanalizace v celkové délce 284,10 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace, která se nachází v ulici Cihlářská, Moravská, Koperníkova a Londýnská. Zasahuje však i do ulice Jezerní a Jeseniova. Rekonstrukce je vyvolaná investicí města – rekonstrukce povrchů v křižovatce ulic Cihlářská a Moravská, a nevyhovujícím stavem sítí.

Předmětem rekonstrukce v ulici Cihlářská je rekonstrukce stávajícího řadu LT DN 200 a OC 70. Rekonstrukce řadu A bude probíhat ve stávající trase potrubím LT DN 200 mm, v délce 145,50 m v souběhu s teplovodem v délce 72,00 m. V křižovatce ulic Cihlářská a Moravská bude zrušena jedna armaturní šachta. Na konci rekonstrukce řadu LT DN 200 je řad napojen do armaturní šachty, která bude částečně sanována. Na druhé straně ulice Cihlářská bude rekonstruován řad OC 70. Tento řad bude v severní části ulice zrušen a jedna přípojka bude přepojena na řad LT DN 200. Část řadu bude zrušena i v jižní části ulice, v ulici Jezerní bude za poslední přípojkou řad zaslepen. Řad F z PE 63x5,8 mm bude dlouhý 43,00 m a bude zásobovat dvě přípojky. Povede v chodníku v souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi a výkop bude prováděn ručně.

V ulici Cihlářská je vedena stoka A ve stávající trase. Stoka bude z KTH DN 300 v délce 34,80 m a v KTH DN 400 v délce 125,00 m. Počet šachet na stoce zůstává nezměněn, ale dvě šachty jsou posunuty tak, aby vzdálenosti mezi nimi odpovídali normě. Stoka A je zaústěna v křižovatce ulic Koperníkova a Moravská do stoky BE 1200.

V ulici Moravská je zrušen řad LT DN 300 v délce 363 m. Začátek rušeného úseku je v křižovatce ulic Moravská a Cihlářská a konec v AŠ v ulici Jezerní. Rekonstrukce řadu OC 100 začíná v křižovatce ulic Cihlářská a Moravská, a končí v křižovatce ulic Moravská a Londýnská. Řad B z LT DN 100 bude rekonstruován v délce 268,80 m. Na řad B od křižovatky ulic Moravská a Londýnská navazuje řad C LT DN 80 v délce 115,50 m. Tento řad je zakončen hydrantem před č.p. 2387. Stávající řad OC DN 100 bude v armaturní šachtě v křižovatce ulic Moravská a Blatenská přerušen. Řad C je umístěn v původní trase řadu OC DN 100 v délce 159,00 m.

V ulici Moravská je dále vedena stoka B z KTH DN 300 v délce 76,00 m. Na stoce bude nově zřízena nová šachta ŠB1, aby vzdálenost šachet vyhovovala standardům. Stoka začíná před č.p. 2560 koncovou šachtou, a je zaústěna v křižovatce ulic Moravská a Koperníkova do BE 1200. V ulici Moravská je dále rekonstruována stoka C z KTH DN 300 v délce 48,30 m. Stoka začíná koncovou šachtou před č.p. 2557, a končí zaústěním do stoky KA 400 vedoucí z ulice Londýnská do ulice Moravská. Na stoce budou rekonstruovány dvě šachty v původních místech.

Stoka BE 400 v ulici Londýnská bude zrušena v délce 38,00 m. V křižovatce ulic Londýnská a Jezerní bude stoka zaslepena v šachtě. V ulici Londýnská bude rekonstruován řad D ve stávající trase v délce 37,50 m. Stávající potrubí z LT 100 bude nahrazeno z LT DN 80.

V ulici Koperníkova bude rekonstruován řad OC DN 100 novým potrubím z LT DN 80. Nový řad E začíná v křižovatce ulic Vrchlického a Koperníkova a končí v křižovatce ulic Moravská a Koperníkova v délce 65,70 m.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. února 2021. Následně zhotovitel zajišťoval potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou cca v polovině května. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2022.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies