Chomutov, Na Příkopech, I. etapa - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chomutov, Na Příkopech, I. etapa - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
03.03.2021 – 31.08.2021
V Chomutově, Na Příkopech, vymění zastaralý vodovod a popraskanou kanalizaci pro cca 700 zásobených obyvatel. Stavba je koordinována se statutárním městem Chomutov, které plánuje svou investiční akci na obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z oceli DN 125 z roku 1903 a úsek z oceli DN 300 z roku 1920. Řady jsou zastaralé, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena zděným obdélníkem DN 700/1200 a úsekem z kameniny DN 300, a do provozu byla uvedena v roce 1970. Kamerová prohlídka prokázala, že část kameninové stoky je popraskaná a zděná stoka je celkově v nevyhovujícím technickém stavu (poškození zdiva a stropů). V úseku křižovatky Puškinova a Na Příkopech vede stoka z kameniny DN 300 z roku 1950. Stoka je ve vyhovujícím stavu, je potřeba provést pouze sanaci šachet.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 288,8 metrů a kanalizace v délce 63,9 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodního řadu v rozsahu ulic Puškinova – Mostecká. Kanalizace bude rekonstruována v rozsahu od křižovatky s ulicí Mosteckou k domu č.p. 395. Stavba proběhne v celé délce výkopově, pokládkou nového potrubí do pažené rýhy, včetně odstranění, resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek.

Objekty v ulici Na Příkopech jsou odkanalizovány čtyřmi stokami. Objekty od domu č.p.395 směrem k Mostecké ulici jsou napojeny na stoku KT DN 200/300 a zděnou stokou 700/1200 směrem do Mostecké ulice. Odpadní vody z budovy základní školy a domů č.p.3697 a 3698 odvádí stoka KT DN 300/400 do stoky v ulici Puškinova. Zbývající objekty v severní části ulice jsou napojeny na kanalizaci BE 400 vedoucí ulicí Selskou. Objekty při jižní straně ulice jsou napojeny na stoku v ulici Revoluční. Původní stoka BE DN 200 v délce 17,1 metrů, KT DN 300 v délce 25,1 metrů a ZD 700/1200 v délce 21,8 metrů bude nahrazena novým potrubím DN 300 mm z kameniny délky 63,9 metrů. Přístup do stoky zajistí 4 nové šachty. Odstavená zděná stoka 700/1200 bude zrušena zaplavením popílkocementovou směsí. Rekonstrukce stoky ve východní části ulice zahrnuje sanaci 4 stávajících šachet. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 7 přípojek, z nich jsou 3 domovní, 3 přípojky od dešťových svodů a jedna přípojky od uliční vpusti.

Objekty v ulici Na Příkopech zásobuje pitnou vodou řad DN 125 z oceli. Ulicí je dále veden tranzitní řad DN 300 ze stejného materiálu, přivádějící vodu do obcí Údlice, Přečaply a Bílence. Zásobní řad DN 125 začíná v křižovatce s ulicí Mosteckou napojením na řad LT DN 150 a zakončen je v křižovatce s Hálkovou a Ruskou napojením na řad OC DN 150. Tranzitní řad prochází ulicí Mánesovou, Na Příkopech, Hálkovou, kříží Vinohradskou a dále pokračuje do ulice Dukelské. Stávající potrubí OC DN 300 a OC DN 125 v délce 277,6 metrů bude nahrazeno novým potrubím z tvárné litiny TLT DN 300 stejné délky. Dopojení zrekonstruovaného řadu LT DN 100 je navrženo potrubím TLT DN 100 délky 10.2 m. Rekonstrukce bude zakončena v křižovatce s ulicí Puškinova. Před domem č.p. 395 bude vysazen do zatravněné plochy nadzemní požární hydrant DN 80. Na řadu je osazeno 9 funkčních přípojek, všechny budou přepojeny.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. března 2021, vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2021 (pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti způsobené vyšší mocí, např. vlivem pandemie na personální zajištění stavby).

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 108,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies