Děčín XI, Horní Žleb - odstranění výusti DC 06

Děčín XI, Horní Žleb - odstranění výusti DC 06
17.05.2021 – 28.02.2022
V Děčíně, Horním Žlebu, odstraníme kanalizační výusť DC 06 a převedeme odpadní vodu do kanalizačního systému města Děčín, zakončeném na čistírně odpadních vod v Děčíně - Boleticích. Stavba je koordinována se společnostmi Cetin a SŽDC z důvodu přeložky kabelového vedení.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je kanalizační výusť DC 06 (Děčín XI, Horní Žleb), která je zaústěna přímo do Labe. Kanalizační stoka z betonu DN 300, která odvádí splaškové vody z objektů v ulici pod Svahem, vede pod železniční tratí a přes soukromý pozemek.

Stoka byla vybudovaná v roce 1902 a je v délce 76,1 metrů. Dle evidence obyvatel žije v objektech napojených na kanalizaci 30 trvale hlášených obyvatel. Na stávající kanalizaci zakončenou výustí DC 06 se v současné době nenacházejí žádné odlehčovací komory ani čerpací stanice odpadních vod. Stoka je s ohledem na stáří ve špatném technickém stavu. Splašky jsou vypouštěny na základě vydaného povolení o vypouštění odpadních vod s omezenou platností, jedná se tak dlouhodobě o nevyhovující stav.

Z legislativních a technických důvodů, spolu s koordinací vyvolané přeložky kabelového vedení, rozhodla SVS o výstavbě výtlačného potrubí odpadních vod v délce 237 metrů a nové čerpací stanice odpadních vod.

Kapacita stávající ČOV Děčín – Boletice, na kterou budou odvedeny odpadní vody z výusti DC 06 je z hlediska stávajícího látkového zatížení zcela vyhovující a kapacitně vyhovuje i navrženým řešením dostavby kanalizační sítě. V rámci přípravných jednání tak bylo rozhodnuto o řešení prostřednictvím výtlačného řadu do nábřeží řeky Labe a jeho napojení přímo do výtlačného řadu z ČSOV Děčín – Přípeř.

Jedná se o novou stavbu kanalizace, kterou bude tvořit výtlačné potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 90 mm, dále kanalizačního potrubí z kameniny DN 500 mm v délce 2 metry a DN 300 mm v délce 12 metrů, a stavba ČSOV včetně NN elektropřípojky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. května 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (22. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena maximálně za 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 17. listopadu 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 28. února 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies