Dubí, Dlouhá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Dubí, Dlouhá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.06.2020 – 09.01.2021
V Dubí, Dlouhé ulici, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 500 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Dubí, které v uvedené lokalitě plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 80 a DN 150 a ocelový řad DN 100, uvedené do provozu v roce 1934. Řady jsou dožilé, poruchové, s degradací materiálu, inkrustované, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z betonu a zděnými úseky, je neznámého stáří. Kamerová prohlídka prokázala mechanické poškození, chybějící stěny, praskliny, tvořící se kaverny, nedostatečný profil šachet a chybějící stupadla.

Z uvedených technických důvodů, a spolu s koordinací investiční akce města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 160,4 metrů a kanalizace v délce 234,5 metrů.

Rekonstrukce jednotné kanalizace bude provedena ve stávající trase. Stávající potrubí kanalizace a kanalizační šachty budou zdemolovány a nahrazeny novým kanalizačním potrubím z kameniny DN 250 a DN 300 a betonovými prefabrikovanými revizními šachtami. Část stávající stoky bude zrušena – zaplavena cementopopílkovou směsí. Bude provedena demolice a výstavba 2 ks uličních vpustí včetně napojení na kanalizaci. V rámci rekonstrukce dojde k přepojení kanalizačních přípojek. Kanalizace je vedena v komunikaci, částečně podél silničních obrub resp. chodníku. Stoka A bude tvořena potrubím z kameniny DN 300 v délce 84,2 metrů a DN 250 v délce 64,3 metrů. Stoka B bude v rovněž z kameninových trub hrdlových DN 250 v délce 64,8 metrů, stoka B1 v délce 21,2 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena rovněž ve stávající nivelitě a trase. Stávající potrubí bude zdemolováno a bude nahrazeno novým vodovodním potrubím z litiny DN 80 (70,9 metrů) a DN 150 (89,5 metrů). V rámci rekonstrukce vodovodu budou přepojeny vedlejší řady a vodovodní přípojky. Vodovod je veden v komunikaci.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. června 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena v termínu 7 měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 9. ledna 2021. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies