Holedeč – úpravna vody – rekonstrukce

Holedeč – úpravna vody – rekonstrukce
25.04.2018 – 30.04.2021
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce úpravny vody Holedeč.


Více o stavbě:

ÚV Holedeč byla uvedena do provozu v roce 1933. Zdrojem surové vody pro úpravnu vody je jedenáct vrtů umístěných v okolí úpravny vody. Upravenou vodou je přímo z výtlačného potrubí zásobována obec Holedeč a Holedeček, dále je voda přiváděna do vodojemu Žatec STP. Další výtlačný řad vede upravenou vodu do vodojemu Skalka pro obce Hřivice, Kluček. Úpravna vody zásobuje rovněž vodojem pro obec Měcholupy.

Úprava podzemní vody z místních vrtů je jednostupňová, separační stupeň tvoří písková filtrace. Flokulace probíhá v reakční nádrži vytvořené z tlak. filtru s min. dobou zdržení. Filtrace probíhá na tlakových filtrech a dezinfekci zajišťuje chlór. Do upravené vody na výstupu z ÚV je dávkován prostředek Albaphos, pro zabránění koroze přiváděcích a zásobovacích řadů.

Stavební stav a stav technologie ÚV Holedeč odpovídá době pořízení. Stavební konstrukce jsou udržované, vyžadují však sanační zásahy. Technologické celky postupně dožívají. Problémem provozu ÚV je obsah železa a manganu v surové vodě. Pro zajištění potřebné kvality vyrobené vody a pro možnost využití vydatnosti zdrojů, tj. zvýšení kapacity ÚV, je nutná její rekonstrukce.

Po rekonstrukci bude ÚV přebudovaná na dvoustupňovou linku. Podstatou rekonstrukce je především doplnění prvního separačního stupně (tj. lamelového separátoru), náhrada stávajících dožilých zařízení a zvýšení automatizace dávkování a provozu úpravny vody. Nový objekt separačního stupně bude umístěn v místě, kde se v dnešní době nacházejí sklady a garáže, které budou v rámci rekonstrukce zbourány. Filtrace bude využívána jako druhý separační stupeň. V rámci rekonstrukce bude i provedena komplexní výměna přítokových potrubí a armatur (včetně napájení, ovládání) v prostoru objektu ÚV. Výkon ÚV po rekonstrukci: maximální 60 l/s, průměr 30 l/s, minimum 15 l/s.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. dubna 2018. Stavební práce začnou v následujících dnech (25. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 24 měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 25. dubna 2020. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. dubna 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies