Hrádek n. N., Liberecká  - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Hrádek n. N., Liberecká  - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.02.2020 – 30.06.2021
V Hrádku nad Nisou, Liberecké ulici, začíná rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 500 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s dalšími investory.


Více o stavbě:

V Liberecké ulici se nachází vodovodní řad z oceli DN 175 mm, uvedený do provozu v roce 1900. Potrubí je již dožilé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Dále v části ulice vede v souběhu druhý řad, jedná se o přívodní řad rovněž z oceli, DN 200 mm, z roku 1976, který přivádí vodu do vodojemu Hrádek n. N. Potrubí je rovněž zastaralé a zkorodované. Kanalizační stoky jsou po obou stranách komunikace, tvoří je potrubí z betonu DN 300, 400 a 500 mm. Nejstarší úseky pocházejí z roku 1909. Potrubí jsou netěsná, popraskaná, místy chybí části trub, tvoří se kaverny. Část potrubí vykazuje průhyb a protispád, místy jsou prorostlé kořeny.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s dalšími investory rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 262 metrů a kanalizace v délce 559,5 metrů.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu začíná v křižovatce s ulicí Stará. Rekonstrukce kanalizace končí v křižovatce s ulicí Polní. Rekonstrukce vodovodu končí nedaleko domu č.p. 396. S ohledem na kolizi stávajících sítí a na plánované nové uspořádání celé ulice Liberecké je kanalizace navržena v nové trase a vodovod bude v části trasy přeložen do souběhu s novou kanalizací a částečně povede ve stávající trase. Stavba zahrnuje výstavbu jednotné stoky A z kameninových trub DN 300 v délce 139,5 metrů, stoky B rovněž z kameniny DN 600 v celkové délce 407,0 metrů a stoky C z kameniny DN 300 v délce 13 metrů, přepojení splaškových přípojek DN 150 a DN 200 a rušení stávajících stok DN 300 v délce 65 metrů a DN 400 v délce 925 metrů zaplavením popílkem nebo hubeným betonem, včetně odbourání stávajících šachet do úrovně 1 metrů pod terénem. Dále bude provedena výstavba vodovodního řadu 1 z tvárné litiny DN 200 v celkové délce 1108 metrů a řadu 2 rovněž z tvárné litiny DN 200 v délce 154 metrů, vč. přepojení vodovodních přípojek. Budou provedeny propoje řadu do okolních ulic, a to do ulice Stará v délce 19,0 metrů, do podchodu pod dráhou v Liberecké v délce 7,5 metrů, do ulice Grabštejnská v délce 8,5 metrů, do ulice Jílová v délce 6,6 metrů, do ulice Zelená v délce 5,1 metrů a propoj pod Barrandovem v délce 12,0 metrů. Propoj do ulice Polní byl proveden v r. 2018, v rámci akce „Hrádek nad Nisou, Polní – rekonstrukce vodovodu“.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. února 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech.

Stavba je rozdělena na etapy, 1. etapa představuje úsek od křižovatky s Jílovou ulicí po křižovatku s ulicí Polní, 2. etapa je od přejezdu ČD ke křižovatce s Jílovou ulicí. Tyto dvě etapy mají být dokončeny do 30. srpna 2020. Jedná se o část, kde bude vyměněna kanalizace v souběhu s vodovodem. Z důvodu koordinace a požadavku ze strany Kraje proběhne dokončení stavby ve 3. etapě, tj. od ulice Polní po odbočku k vodojemu s termínem dokončení do 30. června 2021. Jedná se o úsek, kde bude rekonstruován vodovod samostatně.

Stavba bude realizována v koordinaci s rekonstrukcí povrchů v Liberecké ulici (stavebník vozovky Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. a chodníků Město Hrádek nad Nisou), částečně s přeložkami a rekonstrukcemi plynovodu (investor Gas Net s.r.o.), s uložením nových kabelů veřejného osvětlení (Město Hrádek nad Nisou) a přeložkami kabelové trasy (sdělovacích kabelů CETIN a.s.) a kabelů NN (ČEZ Distribuce, a.s.).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies