Jablonec n.N., Kokonín - převedení OV na ČOV Rychnov

Jablonec n.N., Kokonín - převedení OV na ČOV Rychnov
01.09.2020 – 30.06.2021
Předmětem této části projektu je převedení odpadních vod na ČOV v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Jedná se o výstavbu nové kanalizační stoky v délce 2 471 metrů.

Teplice 10. září 2020

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila významnou stavbu, která vyřeší odvádění a likvidaci odpadních vod z městské části Kokonín a části Maršovic. Stavba zahrnuje výstavbu kanalizace v městské části, vybudování kanalizačního přivaděče do Rychnova a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Rychnově u Jablonce n. N. Projektová dokumentace řeší odstranění stávajících kanalizačních výustí z vodoteče Mohelky a jejich přepojení na nově navržený páteřní kanalizační sběrač v ul. Rychnovská. Tento soubor opatření je spolufinancován EU, Fondem soudržnosti v rámci OPŽP. Součástí stavby je kromě odvedení a likvidace odpadních vod také rekonstrukce vodovodu v Kokoníně. Stavba je koordinována s Libereckým krajem a KSS LK k přípravě a realizaci obnovy komunikace Kokonín-Rychnov. Město Jablonec n. N. se bude zároveň podílet finančním příspěvkem na spoluúčasti dotace.

Historie přípravy:

Řešení problematiky odkanalizování Kokonína se datuje již od října roku 2005, kdy byl strategickou komisí SVS zpracován zadávací list, a spustila se příprava projektu. Investiční komise SVS přijala investiční záměr v červenci 2007 a byla zahájena inženýrsko-projektová činnost. Prověřovaly se různé varianty řešení. K původní realizaci, která spočívala v odkanalizování místní části s odvedením odpadních vod na novou ČOV, která se měla postavit přímo v Kokoníně, nakonec nedošlo. S umístěním ČOV přitom počítal územní plán města již z roku 1998.

Město Jablonec n. N. v průběhu přípravy opakovaně upřednostňovalo koncepci odkanalizování Kokonína do Rychnova nad Nisou na kanalizační systém zakončený ČOV Rychnov. Toto řešení vyžadovalo dobudování přivaděče z Kokonína (z místa plánované ČOV Kokonín) do Rychnova (napojení na stávající kanalizační síť) a dostavbu – zkapacitnění ČOV Rychnov. Probíhala jednání spolu s hledáním možností financování městem preferované varianty řešení.

V lednu 2018 se město Jablonec n. N. se SVS dohodlo a byla uzavřena smlouva o spolupráci, v jejímž rámci se město bude podílet na úhradě finančního příspěvku, a to polovinou ze spoluúčasti k poskytnuté dotaci na objekty gravitačního kanalizačního prodloužení z Kokonína do Pulečného a polovinou ze spoluúčasti k poskytnuté dotaci na rozšíření ČOV v Rychnově. SVS v rámci této stavby dále spolupracuje s městem Jablonec n. Nisou, s Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje na přípravě a realizaci koordinované obnovy krajské komunikace.

V průběhu přípravy stavby měl na volbě řešení vliv i postup projektu „Provozování vodárenské infrastruktury po roce 2020“ ve vazbě na možnost získání dotace. SVS podala na tento projekt žádost o dotaci do 71. výzvy OPŽP, a to s úspěšným výsledkem. Přidělená dotace na tento projekt potvrdila správnost transformace vodárenského modelu na území působnosti SVS.

Více o stavbě:

Stavba zahrnuje výstavbu kanalizace v městské části, vybudování kanalizačního přivaděče do Rychnova a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Rychnově u Jablonce n. N. Tento soubor opatření je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci OPŽP. Součástí stavby je kromě odvedení a likvidace odpadních vod také rekonstrukce vodovodu v Kokoníně. Realizací projektu bude možno připojit 1 154 ekvivalentních obyvatel (cca 1 432 obyvatel) na intenzifikovanou ČOV a odstranit tak znečištění v objemu 38,5 t/rok CHSKCr a 19,7 t/rok NL.

Cena díla celkem:                                               129 578 350,- Kč
Celkové způsobilé výdaje:                                 107 559 617,- Kč
Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy:  80 669 713,- Kč
Dotace EU:                                                              68 569 256,- Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory:                             12 100 457,- Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu:                    1. 9. 2020
Datum ukončení:                                                   31. 3. 2023
Řídící orgán:                                                           Ministerstvo životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt:                                      Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace, investor stavby:                   Severočeská vodárenská společnost a. s.
Realizační firma:                                                  Společnost VBH – Kokonín, vedoucí společník Vodo-stavební s.r.o.
Zpracovatel PD:                                                   Severočeské vodovody a kanalizace a. s.
Zajištění TDI:                                                         Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. září 2020. Vlastní práce začínají v těchto dnech (37. kalendářní týden) a týká se sk. opatření č. 2 a 3.

Převedení OV na ČOV Rychnov výstavbou kanalizačního přivaděče má být dokončeno do 30. 6. 2021. Rozšíření kapacity ČOV má být dokončeno do 31. 8. 2022, následovat bude zkušební provoz v délce 12 měsíců.

Předání staveniště pro stavební celek č. 1, tj. odstranění výustí a rekonstrukce vodovodů, se předpokládá v březnu 2021, s termínem dokončení 28. 2. 2023.

Zahajovaná stavba se skládá ze tří samostatných celků:

  • sk. opatření č. 1:  Jablonec n. N., Kokonín, odstranění kanalizačních výustí a rekonstrukce vodovodu
  • sk. opatření č. 2:  Jablonec n. N., Kokonín, převedení odpadních vod na ČOV Rychnov
  • sk. opatření č. 3:  Rychnov u Jablonce n. N., rozšíření ČOV


JN008078 Jablonec n. N., Kokonín – odstranění kanalizačních výustí a rekonstrukce vodovodu

Stávající vodovodní řady v ulicích Maršovická, Jasanová a Kaštanová jsou z oceli a z litiny DN40-DN100 a pocházejí z r. 1925. Řady vykazují značné povrchové i vnitřní koroze, se stavem potrubí souvisí a časté výpadky v době odběrové špičky a zvýšené náklady na udržení kvality dodávané vody. Na řadech se rovněž vyskytují časté poruchy. Vodovodní řad v ul. Schovaná je z PE d90 z r. 1977 a je veden v úzké uličce s ostatními podzemními IS. Na řadech se nacházejí stávající vodovodní přípojky, které budou v rámci stavby přepojeny nebo dopojeny (v místech trasy, kde je rekonstrukce vodovodu vedena v nové trase). Rekonstruované vodovodní řady budou uloženy do souběhu s navrhovanými novými splaškovými kanalizacemi.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d63 a d90 v celkové délce 661,5 metů + 57 metrů vodovodních přípojek HDPE d32.

V řešené lokalitě je několik větevných stok jednotné kanalizace. Každá stoka je zaústěna do vodoteče Mohelka. Kanalizace je ve velmi špatném stavu. Přibližně 20% stok tvoří stoky kamenné překladové, 50% stok jsou betonové vejčité trouby a zbývajících 30% stok tvoří kruhové kameninové trouby. Stav kamenných překladových stok je velmi špatný, dochází zde k velkému množství přítoku balastních vod.  V místech, kde budou vybudovány nové splaškové kanalizace (včetně páteřního sběrače v ul. Rychnovská) zůstanou stávající kanalizace dále v provozu a budou sloužit pouze jako dešťové kanalizace.

Nový kanalizační systém bude řešit přepojení splaškových vod z jednotlivých objektů. V současné době má hodně objektů splaškové vody vedeny přes septik, za kterým se stávající přípojka spojí s dešťovými vodami ze střech objektů a jsou společně zaústěny jednou přípojkou do stávajících kanalizací. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění stávajících kanalizačních výustí z vodoteče Mohelka a jejich přepojení na nově navrhovaný páteřní kanalizační sběrač v Rychnovské ulici. Tento páteřní kanalizační sběrač bude ukončen novou odlehčovací komorou. Odpadní vody budou dále za odlehčovací komorou odváděny novým kanalizačním sběračem do kanalizační sítě a následně na ČOV Rychnov. Stávající kanalizační stoky budou přepojeny do nového páteřního kanalizačního sběrače v Rychnovské ulici. Do tohoto sběrače budou rovněž novými splaškovými kanalizačními přípojkami napojeny všechny objekty podél ul. Rychnovská a stávající kanalizace v ul. Rychnovská bude sloužit pouze jako dešťová. V lokalitě kolem ulice Jasanová bude vybudován nový oddílný kanalizační systém dešťové a splaškové kanalizace, důvodem je špatný stav stávajících kanalizací a značné množství balastních a povrchový vod (zaústěných do stávajících kanalizací), které nelze přepojit na novou ČOV.

Na křižovatce ulic Rychnovská a Maršovická bude nový sběrač napojen na splaškovou kanalizaci oddílného systému vybudovaného v rámci stavby kruhové křižovatky. Některé stávající kanalizace na druhém břehu vodoteče Mohelka budou do nové kanalizace přepojeny pomocí 3 ks čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků.

Pro novou splaškovou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny KTH v profilech DN 150 až 600 v celkové délce 2 493,5 metrů, a ze sklolaminátu DN 500 v délce 375 metrů. Novou dešťovou kanalizaci bude tvořit potrubí z kameniny KTH DN 400 v délce 326 metrů. Součástí nového kanalizačního systému budou přípojky v délce 443,5 metrů DN 150 a 200,5 metrů DN 200.


JN008360 Jablonec nad Nisou, Kokonín: převedení OV na ČOV Rychnov

Tato stavba představuje převedení odpadních vod na ČOV v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Jedná se o výstavbu nové kanalizační stoky v úseku mezi křižovatkou „Rychnov/Pulečný/Kokonín“ a prostorem autobusové zastávky v dolní části obce Kokonín před firmou IMP, kde bude do navrhované stoky zaústěna kanalizace z obce Kokonín. Pro novou kanalizační stoku bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových KTH DN 300 mm v celkové délce 2 471 metrů.

Stavba bude prováděna v koordinaci s obnovou dotčené komunikace KSS LK.


JN029059 Rychnov u Jablonce n. N., rozšíření ČOV

ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou byla postavena v roce 1992. V roce 2016 proběhla na ČOV kompletní rekonstrukce, následoval zkušební provoz, a do trvalého užívání byla ČOV uvedena dne 5. 4. 2018.

Město Jablonec nad Nisou a SVS rozhodli o provedení rozšíření ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou pro zahrnutí lokality Kokonín. Bude provedeno gravitační převedení odpadních vod z Kokonína do kanalizačního systému Rychnova u Jablonce nad Nisou.

Zkapacitnění ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou bude vyžadovat dostavbu dvou linek biologického stupně včetně lapáku písku, doplnění čerpadla do vstupní ČS, doplnění dmychadla do dmychárny, rozšíření trubních a kabelových rozvodů.

Rekonstrukce ČOV Rychnov byla navržena a zrealizována na 2200 EO (2730 připojených obyvatel) pro Rychnov u Jablonce nad Nisou a Pulečný.

Touto intenzifikací se ČOV rozšiřuje na 4400 EO (5460 připojených obyvatel) i pro Kokonín a část Maršovic.

 

Severočeská vodárenská společnost a. s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.

SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3986 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
Manažer útvaru komunikace a PR
Tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies