Jablonec n.N., Skelná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n.N., Skelná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.07.2021 – 30.11.2021
V Jablonci nad Nisou, ulici Skelná, vyměníme zastaralý inkrustovaný vodovod a netěsnou popraskanou kanalizaci. Stavba bude koordinována s městem Jablonec nad Nisou, které plánuje revitalizaci sídliště Šumava. Dále bude rekonstrukce koordinována s rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 100, který byl uvedený do provozu v roce 1932. Potrubí je zastaralé, inkrustované, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří stoka z betonového vejce DN 300/450 a dále úsek potrubí z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, s netěsnými spoji, chybí části stěn, tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města a s rekonstrukcí plynovodu, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 240,5 metrů a kanalizace v celkové délce 154 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících kanalizačních stok a vodovodu v ulici Skelná a Švédská. Dojde k vymístění uličních vpustí dešťového odvodnění v ulici Skelná, které zhotovitel provede na náklady města Jablonec nad Nisou. Dále dojde k rekonstrukci stávajících stok v ulici Skelná mezi šachtou č. 67341 až koncovou šachtou č. 67338, v křižovatce ulic Švédská x Skelná a v ulici Švédská v rozsahu mezi domy č.p. 2163 až 1951. Stávající stoky o celkové délce 154 metrů budou rekonstruovány pomocí kameninových trub DN 300. Celkem 10 ks kanalizačních šachet bude rekonstruováno pomocí prefabrikovaných dílců DN 1000. Součástí rekonstrukce bude přepojení 14 ks kanalizačních přípojek a provedení 4 ks propojů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d110 x 6,6 mm. Celková délka rekonstruovaného vodovodu je 240,5 metru. Rekonstruovaný vodovod je veden z křižovatky ulic Skelná X Švédská v tělese komunikace ul. Švédská směrem k ulici V Luzích. V úrovni panelových domů pak opouští těleso komunikace a je veden v zelené ploše souběžně s kanalizací za panelovými domy (z pohledu z ul. Skelná). Rekonstrukce je zakončena v blízkosti ul. Březová na úrovni trafostanice a panelového domu č.p. 3482, 3483. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude odstranění vodovodního řadu z materiálu LT DN60 a PE-HD d63, který je veden v souběhu s rekonstruovaným řadem. Rušený vodovod bude na rekonstruovaný řad přepojen v křižovatce ulic Švédská, Skelná a v úrovni panelových domů, kde rekonstruovaný vodovod opouští těleso komunikace ul. Švédská. Část rekonstrukce trasy vodovodu bude z prostorových důvodů provedena bezvýkopovou technologií. Celkem bude přepojeno 6 ks vodovodních přípojek a bude provedeno 4 ks trubních propojů. Bude osazen 1 ks provozního hydrantu a 1 ks vzdušníku.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. července. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 16. srpna 2021. Podle smlouvy o dílo má stavba dokončena do 30. září 2021.- termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 11 staveb v celkovém objemu 152,81 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies