Jílové, Modrá - odstranění výusti DC 59

Jílové, Modrá - odstranění výusti DC 59
03.05.2021 – 03.11.2021
V Modré, místní části města Jílové, odstraníme kanalizační výusť a převedeme odpadní vodu do kanalizačního systému města Jílové, zakončeném na čistírně odpadních vod v Děčíně.


Více o stavbě:

Předmětná kanalizační výust se nachází v opěrné zdi Jílovského potoka, která je zároveň krajnicí komunikace na Děčín. Na kanalizaci je celkem napojeno 7 nemovitostí podél komunikace Teplická, uliční vpusti a těsně před podchodem komunikace u č.p.165 příkop vedoucí shora podél cesty p.p.č. 1369/1, do kterého je zaústěn odpad ze dvou domovních ČOV.

V rámci stavby k odstranění kanalizační výusti DC 59. Jedná se o novostavbu jednotné kanalizace celkové délky 48,7 m, betonový biologický septik pro 25 EO, pískový filtr pro 25 EO a protlak pod silnicí č. I/13. Stavba bude provedena v nové trase křížením silnice č. I/13 a ploše břehu vodoteče Jílovského potoka vedle místní komunikace města Jílové. Na staveništi se neznámo kde, nalézá odtok povrchových vod ze silničního příkopu do Jílovského potoka. Součástí stavby je přeložka odvodnění příkopu silnice č. I/13 do nové trasy směrem do Jílovského potoka.

Stavba zahrnuje:

 • potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 250 mm, 37,2 metrů
 • potrubí kanalizační hrdlové kameninové KT H 200 mm, 11,5 metrů
 • ocelová chránička protlaku DN 450 mm pod silnicí č. I/13, 8 metrů
 • protlak DN 450 mm pod I/13, startovací a cílová jáma, 1 komplet
 • betonová kanalizační šachta montovaná ze skruží a kónusu, 4 ks
 • zděná výusť z lomového kamene v opěrné zdi potoka, 3 ks 
 • betonový septik montovaný z rámů a dna typ ND-24, 1 ks
 • plastový pískový filtr typ PF-E25 s filtrační náplní, 1 ks
 • základová deska pod septik z C25/30 — 6,7x2,7x0,2 m, 1 ks
 • zpevnění svahu zatravňovacími betonovými tvárnicemi, 100 m2
 • přeložení odvodnění příkopu silnice I/13, PVC 200 mm, 25 m
 • zkouška těsnosti stokových úseků z KTH 250 a 200 mm, 6 ks
 • betonová přechodová komora na stoce BE 400/600 mm, 2 ks

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. května 2021. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech (21. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 3. listopadu 2021. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies