Klášterec n.O., Boženy Němcové, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Klášterec n.O., Boženy Němcové, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.05.2020 – 15.06.2021
V Klášterci n. O., v ulicích Boženy Němcové a Husova, provedeme rekonstrukci dožilých poruchových vodovodních řadů a poruchové kanalizace pro cca 200 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s městem, které v dané lokalitě plánuje svou investiční akci.


Více o stavbě:

V ulici B. Němcové je vodovod tvořen úsekem z litiny DN 80 z roku 1955, dále pak ocelovým potrubím DN 80 z roku 1955 a úsekem ze stejného materiálu z roku 1987. Vodovodní řady jsou již dožilé a stáří materiálu se začíná projevovat zvýšenou poruchovostí. V ulici Husova je vodovod z PVC, byl uvedený do provozu v roce 1998 a je v dobrém technickém stavu. Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 300 a kameniny DN 300. Stav byl doložen kamerovou prohlídkou, ta prokázala, že je stoka ve špatném stavu, lokálně s prasklinami, s korozí materiálu.

Z výše uvedených důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 198,6 metrů a kanalizace v délce 315,50 metrů.

Rekonstrukce v ulici Boženy Němcové je kanalizační stoka a vodovod v rozmezí od křižovatky s ulicí Žižkova a Husova až ke křižovatce s ulicí Pražská. Předmětem rekonstrukce v ulici Husova je kanalizační stoka v rozmezí od domu č.p. 27 až ke křižovatce s ulicí Švermova. Stavba bude provedena výkopem – pokládkou nového vedení v pažené rýze.

V ulici Husova bude původní stoka nahrazena novým potrubím DN 300 mm z kameniny stejné délky. Stoka A začíná v šachtě Š A01  v ulici Přívozní u domu č.p. 27, dále vede místní komunikací v ulici Husova a je zakončena v šachtě Š A08 v křižovatce s ulicí Švermova. Na stoce bude osazeno 7 nových šachet Š A01 – Š A07 ve vzdálenosti max 50 metrů. Sedm stávajících šachet bude zrušeno vybouráním, z toho jedna bez náhrady. Šachta Š A08 bude stavebně upravena. Stoka B se napojuje do šachty SŠ A03  stoky A v ulici Husova poblíž domu č.p. 225, dále přechází na druhou stranu komunikace a je ukončena nedaleko pozemku p.č. 358/9 v šachtě Š B02 [55191]. Na stoce budou osazeny 2 nové šachty Š B01 a Š B02 ve vzdálenosti max 50 metrů. Tři stávající šachty budou zrušeny vybouráním, z toho jedna bez náhrady. Stoka C začíná napojením do šachty SŠ A02 stoky A v křižovatce Husova – B. Němcové a vede v místní komunikaci ulice B. Němcové, kde je zakončena poblíž domu č.p. 357 v šachtě Š C01. Na stoce bude osazena 1 nová šachta Š C01. Jedna stávající šachta bude zrušena vybouráním. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 14 přípojek, z nich je domovních přípojek 13 ks a uličních vpustí 1 ks.

Stávající potrubí vodovou bude nahrazeno novým potrubím řadu „A“ z tvárné litiny DN 100 v délce 11,6 metrů a DN 80 v délce 187 metrů. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do samostatné pažené rýhy. Rekonstrukce začíná napojením na stávající řady LT DN 80 a PVC DN 160 v křižovatce ulic Husova – B. Němcové – Žižkova – Přívozní. Na řadu je umístěno 8 přípojek zásobující pitnou vodou obyvatele ulice, všechny přípojky budou přepojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. května 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 24. / 25. kalendářním týdnu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 8 měsíců od předání staveniště, tj.  do 13. ledna 2020. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. června 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies