Křímov, VDJ Třetí Mlýn - prací - rekonstrukce

Křímov, VDJ Třetí Mlýn - prací - rekonstrukce
08.06.2020 – 20.06.2021
V Křímově na Chomutovsku provedeme rekonstrukci stavebně i technologicky dožilého vodojemu Třetí Mlýn, pocházející z 80. let minulého století


Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce je vodojem umístěný na p.p.č. 39 v k.ú. Suchdol u Křimova, který slouží k akumulaci vody využívané pro praní filtrů úpravny vody Třetí Mlýn. V objektu vodojemu se nachází vstupní prostor, armaturní komora v suterénu objektu a 2 akumulační komory o celkovém objemu 600 m3. Přístup k vodojemu je z areálu úpravny vody po lesní pěšině a betonovém schodišti.

Střecha byla před 10 lety nahrazena střešními PUR panely, které jsou uloženy na ocelových profilech. Z důvodů vysoké vlhkosti v objektu, jsou tyto profily zkorodované. Vnější omítky objektu jsou degradované, z části cca 15 % opadané. Vstupní dveře jsou plechové, nezateplené a zkorodované. Vnitřní omítky jsou velmi narušené. Ve vstupním prostoru se v podlaze nachází výplň z luxferů a vstup do suterénu, na kterém je položen plechový poklop.

Akumulační komory jsou otevřené a veškerá vlhkost z nich se přenáší do vstupního prostoru objektu. Na vstupech do akumulačních komor, v komorách a na vstupu do suterénu se nacházejí zkorodované žebříky. Povrchy stěn a stropů v akumulačních komorách jsou v dobrém stavu, pouze stropy a stěny u vstupu do komor vyžadují sanaci. Stávající odvětrávací prostupy již neplní svou funkci. Technologie v armaturní komoře a elektrické rozvody jsou v původním stavu a vyžadují výměnu.

Stavební i technologický stav odpovídá svému stáří, stavba je v provozu od 80. let minulého století.

V rámci rekonstrukce budou vybourány podlahové luxfery a poklop vstupu do suterénu, na otvory budou osazeny kompozitní poklopy. Veškeré žebříky v objektu budou nahrazeny novými žebříky z nerezové oceli s protiskluzovými nášlapy. Uvolněné části betonů budou odsekány, ocelová výztuž se očistí, provede se její pasivace a následně reprofilace betonu. Na vstupech do akumulačních komor se povrchy stěn a stropů ošetří hydroizolační stěrkou vhodnou pro styk s pitnou vodou. Nepřídržné vnitřní i vnější omítky budou odstraněny, nerovnosti budou lokálně opraveny a celoplošně sjednoceny tenkovrstvou hmotnou s perlinkou. Na vnější povrchy se nanese tenkovrstvá fasádní omítka, na vnitřní plochy štuk s nátěrem odolným proti vlhku. Část střechy nad vstupy do akumulací budou po zasanování oplechovány titanzinkovým plechem. Nosné ocelové profily pod střechou vstupního prostoru budou očištěny a natřeny. Vstupní dveře do objektu budou nahrazeny ocelovými zateplenými dveřmi s povrchovou úpravou, na vstupech do akumulačních komor budou osazeny plastové dveře s bočním pevným panelem. V objektu bude zhotoveno řízené odvětrání vstupního prostoru a suterénu, které bude ovládané teplotním a vlhkostním čidlem. Dále bude zřízeno odvětrání obou akumulačních komor. Venkovní zábradlí u schodiště se očistí a opatří nátěrem, okolo objektu se zhotoví oplocení z pletiva s ocelovými sloupky a vstupní brankou. Veškerá technologie a elektroinstalace (el. rozvody, zásuvková skříň, osvětlení a zabezpečovací zařízení) budou vyměněny za nové.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. června 2020. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 20. 6. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies