Lenešice, Knížete Václava - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Lenešice, Knížete Václava - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.02.2021 – 30.09.2021
V Lenešicích, ulici Knížete Václava, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 60 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s obcí Lenešice, která v dotčené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů v rámci revitalizace náměstí.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny v profilech DN 80, 100 a 125, které byly uvedeny do provozu v roce 1970. Řady jsou dožilé a poruchové.

Kanalizace je tvořena potrubím z betonu v profilech DN 400 a DN 500, pochází z roku 1922. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu, praskliny, kaverny, netěsnost spojů, a místy chybějící dno.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí obce Lenešice, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 552,4 metrů a kanalizace v délce 453,2 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí ze sklolaminátu, na stoce A bude osazeno 5 nových kanalizačních šachet DN 1000, 1 nová šachta DN 1200 a 1 nová šachta DN 1500. Na stoce B bude osazeno 6 nových šachet DN 1000. Sklonové poměry v celé délce rekonstrukce se nemění. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 36 přípojek, z nich je domovních přípojek 25 ks a uličních vpustí 11 ks.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Na řadu „A“ bude osazen nadzemní hydrant DN 80. Potrubí řadu bude uloženo do samostatné pažené rýhy a do sdruženého výkopu s kanalizací. U řadu „B“ začíná rekonstrukce napojením na nový řad v křižovatce ulic K. Václava a Wolkerova. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do sdruženého výkopu s kanalizací. Řad „C“ vede v celé své délce v komunikaci. Na konci rekonstrukce bude řad zakončen podzemním hydrantem DN 80. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do samostatné pažené rýhy. Na řadech je umístěno 24 přípojek zásobující pitnou vodou obyvatele ulice, všechny přípojky budou přepojeny.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. února 2021, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech, čeká se na vydání výkopového povolení. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies