Litoměřice, Kollárova, Čelakovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litoměřice, Kollárova, Čelakovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
15.07.2021 – 15.05.2022
V Litoměřicích, ul. Kollárova a Čelakovského, začne rekonstrukce dožilého inkrustovaného vodovodu a popraskané zdeformované kanalizace, pro cca 120 napojených obyvatel. Stavba proběhne v koordinaci se stavbami dalších investorů. Společnost GasNet provede rekonstrukci plynovodu a město plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Kollárova se v těsné blízkosti s kanalizací nachází vodovod z PVC v profilu 225 mm, uvedený do provozu v roce 1979. V ulici Čelakovského je uložen vodovod z litiny DN 80 mm z roku 1935. Vodovod je značně inkrustovaný, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je v ulici Kollárova tvořena potrubím ze železobetonu DN 400 a železobetonovým vejcem DN 400/600. Stoka byla vybudována v roce 1932. Kamerová prohlídka prokázala havarijní stav, šachty vykazují korozi a poškozené stupačky, koroze materiálu stoky je místy nad 50 %, je viditelná obnažená výstuž, četné kaverny, praskliny, deformace a netěsné spoje. V ulici Čelakovského se nachází kanalizační stoka z betonového vejce DN 400/600 z roku 1912 a úsek z kameniny DN 300 z roku 1977. Stoka z kameniny je popraskaná, má nedostatečný profil šachet, vykazuje netěsnosti ve spojích, deformaci. Betonová kanalizace je v havarijním stavu, jsou viditelné propady komunikace, koroze materiálu dosahuje nad 50 %, v celém úseku se vyskytují kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města a plynařů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 271,5 metrů a kanalizace v celkové délce 326 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu, nová stoka bude z kameninového potrubí.

Rekonstrukce kanalizace IO 01.1 začíná v prostoru křižovatky ul. Kozinova x ul. Čelakovského napojením na stávající revizní šachtu, rekonstruovanou v r. 2017. Dále trasa pokračuje dle staničení v levém jízdním pruhu v ul. Čelakovského až do prostoru křižovatky ul. Špálova x ul. Čelakovského, kde trasa uhýbá do leva. Odtud trasa pokračuje místy středem komunikace až za č.p. 1340, kde rekonstrukce končí ve stávající šachtě.

Rekonstrukce kanalizace IO 01.2 začíná napojením na stoku IO 01.1 v nově budované monolitické šachtě, umístěné v prostoru křižovatky ul. Čelakovského x ul. Dykova. Dále trasa rekonstrukce pokračuje ve stávající trase kanalizační stoky dle staničení v levé části místní komunikace až k č.p. 1891, kde končí napojením ve stávající koncové šachtě. Součástí rekonstrukce bude i propojení stávající kanalizační stoky z ul. Dykova IO 01.3, které se na stoku IO 01.1 napojí v nově budované monolitické šachtě v prostoru křižovatky ul. Čelakovského x ul. Dykova.

Rekonstrukce vodovodního řadu IO 02.1 začíná v prostoru křižovatky ul. Kozinova x ul. Čelakovského napojením na rekonstruovanou část vodovodu v r. 2017. Dle staničení trasa rekonstrukce pokračuje ul. Čelakovského v pravém jízdním pruhu místní komunikace až do prostoru křižovatky ul. Čelakovského x Špálova, kde se napojí na stávající vodovodní řad OC 200.

Rekonstrukce vodovodního řadu IO 02.2 začíná napojením na řad IO 02.1 v prostoru křižovatky ul. Čelakovského x ul. Kollárova a dle staničení pokračuje dle normy prostorového uspořádání IS téměř v celé své délce v souběhu s trasou rekonstrukce kanalizace až k napojení na stávající vodovod PVC 225 v blízkosti č.p. 1891. Součástí rekonstrukce bude i propojení stávajícího vodovodního řadu z ul. Dykova IO 02.3, které se na řad IO 02.1 napojí v prostoru křižovatky ul. Dykova x ul. Čelakovského. Na rekonstruovaných řadech jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (2 ks). HP DN 80 v blízkosti č.p. 380 bude v rámci stavby zrušen. Nahrazen bude osazením nového HP DN 80 v těsné blízkosti křižovatky ul. Čelakovského x ul. Kozinova. HP v ul. Kollárova v blízkosti č.p. 1985 bude v rámci stavby vyměněn, jeho poloha se stavbou nezmění a bude sloužit k odkalení řadu. V celé délce rekonstrukce vodovodu i přepojení veškerých přípojek se předpokládá provádění v otevřeném výkopu. V celé délce rekonstrukce kanalizace, vodovodu i přepojení veškerých přípojek se předpokládá provádění v otevřeném výkopu.

 • Rekonstrukce kanalizace
  • potrubí KA DN 400 (Čelakovského) .............  68,9 m
  • potrubí KA DN 300 (Čelakovského) …….......129,8 m
  • potrubí KA DN 400 (Kollárova) ......................121,8 m
  • potrubí KA DN 300 (Dykova) .........................    5,5 m
 • Rekonstrukce vodovodu
  • potrubí PE 100 RC+ d90 (Čelakovského) .... 135,8 m
  • potrubí PE 100 RC+ d225 (Čelakovského)...   12,1 m
  • potrubí PE 100 RC+ d225 (Kollárova) .......... 119,1 m
  • potrubí PE 100 RC+ d225 (Dykova) ................  4,5 m

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. července 2021. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 2. 8. 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena max. za 9 měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 15. dubna 2022.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. května 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies