Louny, ČSOV Loutkové divadlo - rekonstrukce

Louny, ČSOV Loutkové divadlo - rekonstrukce
05.02.2020 – 31.12.2021
V Lounech, v sousedství loutkového divadla pod svahem od Husovy ulice a opěrnou zdí u panelových domů ve Skupově ulici, provedeme rekonstrukci technologicky a provozně dožilé čerpací stanice odpadních vod.


Více o stavbě:

Objekt ČSOV byl postaven a uveden do provozu v roce 1992. ČSOV není vybavena lapákem písku, před ČSOV je oddělovací komora na přítoku, z které však není možno písek průběžně odčerpávat. Jednorázově se těží a po opětovném naplnění je písek splavován do ČSOV. V ČSOV jsou instalována čtyři ponorná čerpadla Flygt.

Stávající sestava čerpadel za bezdeštného průtoku spíná v cca 4 hod. intervalech, což způsobuje značně nerovnoměrný nátok na ČOV Louny a opakované plnění retenčního prostoru štoly mezi odlehčovací komorou (OK) a ČSOV a její čerpací jímky, spojené se sedimentací a zahníváním. Vzhledem ke značné hloubce objektů (12 metrů) a nepřístupnosti OK pro jakékoliv čištění (umístěna ve strmém svahu nad řekou) je tento stav nadále provozně neudržitelný. Několikrát do roka je nutné provést vyčištění ČSOV.

Výtlačné potrubí DN 400 vč. armatur jsou silně zkorodované a s některými armaturami nelze manipulovat. Nelze manipulovat ani s armaturami na přítoku do ČSOV. Elektroinstalace včetně MaR je původní z roku výstavby ČSOV a v současné době je nevyhovující. Do objektu zatéká poklopy pro manipulaci s čerpadly, ocelové konstrukce jsou v havarijním stavu (žebřík, zábradlí, poklopy v mezipatře). Z uvedených důvodů tak rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně technologie (strojní i elektro), a ke snížení čerpaného množství odpadních vod na max. 100 l/s. Výměna elektroinstalace se týká vnitřku armaturní komory ČSOV a sousední rozvodny, včetně kabelové trasy mezi oběma objekty. Změna čerpaného množství si vynucuje zmenšení profilu obou výtlačných řadů z DN 400 na DN 200. Pro možnost provádění rekonstrukce jsou nutné úpravy na předřazených objektech na kanalizaci před ČSOV. Z cca 72 metrů dlouhé štoly stoky A bude nutné vytěžit velké množství usazenin. Stávající vystrojení objektu ČSOV bude kompletně odstraněno (žebřík, veškerá zábradlí, elektroinstalace, přechodové lávky, podpěrné konstrukce, potrubí a armatury v armaturní komoře; čerpadla a plovákový válec v čerpací jímce; jeřábová dráha na stropu objektu).

Oba nátoky do čerpací jímky (v šachtě Š1) budou osazeny novými stavítky DN 600 s ovládáním vyvedeným k elektropohonům v armaturní komoře ČSOV. V mokré jímce ČSOV budou nově osazena 3 nová ponorná kalová čerpadla s předrotačními nádržemi. Za běžného provozu při minimální hladině bude čerpat přitékající splaškové vody 1 čerpadlo, při rostoucím přítoku 2 čerpadla; třetí čerpadlo bude záložní. Souběh 2 čerpadel bude sloužit rovněž k proplachu výtlačného řadu 1 nebo 2. Čerpadla se budou v provozu pravidelně střídat. Výtlaky čerpadel DN 150 budou v armaturní komoře osazeny zpětnými klapkami a ručními uzávěry, na výtlacích DN 200 budou osazeny provozní uzávěry s elektropohony, indukční průtokoměry, ruční uzávěry a odbočky pro vypouštění s uzávěry. Přírubový spoj přechod na vnější PE potrubí výtlaků bude proveden před prostupy. V mokré jímce bude osazeno měření hladiny (1x ultrazvuk, 1x plovák). Prostor AK bude nově osvětlen. Stávající výtlačné řady 2x OC 400 budou nahrazeny dvěma potrubími PEHD 225. V trase v zemi bude stávající potrubí odstraněno, ve věži výtlaků u opěrné zdi budou stávající svislé větve potrubí použity jako chráničky. Celková délka obou výtlaků je 81 metrů. Při stavbě bude odstraněno a nově provedeno zastřešení věže, vč. odstranění a navrácení plotového pole na koruně zdi.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. února 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 5. října 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. prosince. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies