Miřejovice - rekonstrukce vodovodu

Miřejovice - rekonstrukce vodovodu
08.06.2021 – 30.10.2021
V Miřejovicích probíhá rekonstrukce zastaralého poruchového vodovodu pro cca 40 napojených obyvatel v dotčeném úseku.


Více o stavbě:

V části obce Miřejovice, v úseku od č.p. 19 k č.p. 15 se nachází zásobní řad z vodojemu Miřejovice-horní, který zásobuje horní pásmo obce. Vodovodní řad je v celkové délce 299 metrů a skládá se z několika profilů. Vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1922 v délce 259 metrů je uložený v hloubce od 1,3 do 1,8 metrů. Dále se zde nachází ocelový vodovod DN 65 rovněž uvedený do provozu v roce 1922. Druhý hlavní zásobní řad je z litiny DN 60, rovněž ze stejného roku, a vede v úseku od vodojemu Miřejovice-holní k č.p. 15 v délce 33 metrů, je uložený v hloubce od 1,2 do 1,9 metrů.

Vodovodní řady jsou dožilé s narůstajícím počtem poruch, dochází k úniku vody, řady jsou inkrustovány a silně zkorodovány. Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 345,3 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu LT 80, PE 63 a OC 65 za nové potrubí z polyetylenu PE 100 RC+ d110 v celkové délce 303,8 metrů a na úsek z polyetylenu PE 100 RC+ d90 v celkové délce 31,5 metrů, vč. přepojení všech stávajících přilehlých řadů a všech domovních přípojek.

Rekonstrukce vodovodu začíná v případě řadu 1.1 v armaturní šachtě v blízkosti č.p. 15 a dle staničení pokračuje podél vodojemu Miřejovice-dolní komunikací pro pěší (schody) až k místní komunikaci, kde uhýbá do leva a dál vede v této komunikaci až k č.p. 18. Zde trasa řadu 1.1 kolmo přechází komunikaci, uhýbá do leva a podél oplocení pokračuje až za č.p. 19 k napojení na stávající vodovod LT 80 v silnici III/24719.

V případě řadu 1.2 začíná rekonstrukce vodovodu rovněž v armaturní šachtě v blízkosti č.p. 15 a dle staničení vede v místní komunikaci k napojení na vodojem Miřejovice-dolní. Na rekonstruovaném řadu jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (2 ks). Hydrant DN 80 v blízkosti č.p. 17 bude v rámci stavby vyměněn, jeho poloha se stavbou nezmění. Hydrant DN 80 v blízkosti č.p. 22 bude v rámci stavby vyměněn za automatický vzdušník DN 80, poloha se stavbou nezmění. Celá stavba probíhá v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. června 2021, vlastní stavební práce začaly následně. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději za 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 8. října 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. října 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies