Most, Jilemnického, Pujmanové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, Jilemnického, Pujmanové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
16.04.2021 – 16.08.2021
V Mostě, ul. Petra Jilemnického a Marie Pujmanové, dojde k rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 400 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny v profilu DN 100 a DN 80. Vodovod byl uvedený do provozu v roce 1960 a 1963. Potrubí je zastaralé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 300 z roku 1960. Kamerová prohlídka prokázala praskliny a vznik kaveren.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 307 metrů a kanalizace v délce 40 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude začínat v chodníku v ulici J. Skupy a končit bude v křižovatce v ulici Jilemnického za č.p. 2476. Stávající potrubí bude vyměněno za potrubí litinové DN 100 v délce 300 metrů ukládaného převážně bezvýkopovou technologií. Před bytovým domem č.p. 2457 bude zrekonstruován i vodovod V2 v celkové délce 7,0 metrů.

V rámci rekonstrukce vodovodu dojde ke zrušení stávajícího řadu podél bytového bloku č.p. 2457-2460 a přepojení 4 ks vodovodních přípojek na rekonstruovaný vodovodní řad V1. Ostatní stávající přípojky budou na rekonstruovaný vodovod přepojeny. Přepojením přípojek od domů č.p.2451, 5452 a 2453 dojde ke zrušení souběžného vodovodního řadu, který zásoboval daný bytový blok.

Dále bude v ulici Jilemnického rekonstruovaná kanalizace v délce 40 metrů. Pro novou stoku bude použito potrubí z kameniny DN 300. Jde o úsek mezi 2 revizními šachtami před bytovým blokem č.p.2457, 2458, 2459 a 2460. Veškeré stávající domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí, budou na rekonstruovanou stoku přepojeny.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. dubna 2021, probíhá vytyčení inženýrských sítí, vlastní práce začínají v následujících dnech (21. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 16. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies