Most, Josefa Skupy, bl. 84 - 85 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Most, Josefa Skupy, bl. 84 - 85 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
18.06.2020 – 30.04.2021
V Mostě, v ulici Josefa Skupy, podél bloků 84 a 85, začne rekonstrukce zastaralého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 220 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí úseky vodovodního řadu z litiny DN  80 a DN 250, které byly uvedeny do provozu v roce 1960. Řady jsou dožilé a poruchové. Stoka je tvořena potrubím z kameniny DN 150 a DN 200 z roku 1950. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje destrukci, rozlomení, nedoražená hrdla, a  tvořící se kaverny.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 109,2 metrů a kanalizace v celkové délce 144,6 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 (stoka A v délce 72,50 metrů, stoka B v délce 72,10 metrů). Rekonstrukce bude provedena ve stávajících tracách. Trasa stok je vedena převážně v zatravněném pásu a částečně v chodnících. Součástí stavby je přepojení nebo oprava všech funkčních kanalizačních přípojek.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80 (řad V1 v délce 68,50 metrů). Vodovodní řad V1 je veden v souběhu se stávající kanalizační stokou A podél bloku 85. Vodovodní řad V2 je veden ve stávající trase mezi armaturními šachtami v ulici Josefa Skupy. Potrubí řadu V2 bude z vysokohustotního polyetylenu d90 a bude zataženo do stávajícího litinového potrubí. Součástí stavby je i přepojení nebo oprava všech vodovodních přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. června 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Ve 32. a 33. kalendářním týdnu probíhalo jednáno k vyřešení napojení stoky na hlavní řad z důvodu velkého množství a křížení inženýrských sítí.

Vlastní stavební práce tak začínají v těchto dnech. Stavba má být dle aktuálního harmonogramu prací dokončena do 30. listopadu 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies