Nový Bor, Alšova, Palackého nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nový Bor, Alšova, Palackého nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
03.08.2021 – 30.11.2022
V Novém Boru, ul. Alšova, Palackého nám., ul. Bratří Čapků, vyměníme poruchové dožilé vodovody a netěsnou popraskanou kanalizaci. Stavba je koordinována s městem Nový Bor, který plánuje svou investiční akci k obnově komunikace, a dále se společností innogy a její rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V ulici Alšova se nacházejí vodovodní řady z polyetylenu PE d63 mm, z litiny LT DN 60 mm, úsek z oceli OC DN 80 mm a úsek z polyetylenu PE DN 50 mm. V ulici Bratří Čapků je vodovod tvořen potrubím z litiny LT DN 150 mm, v ul. Palackého je řad z litiny DN 150 mm a na Palackém náměstí je potrubí z polyetylenu d63 mm. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je v ulici Alšova tvořena stokou z kameniny DN 300 mm a DN 200 mm. Na Palackého nám. je potrubí z kameniny DN 300 mm, DN 400 mm, úsek z betonu DN 250 mm a betonový čtverec DN 600 mm. Kamerové prohlídky prokázaly, že je stoka ve špatném technickém stavu, jsou netěsné spoje, popraskané trouby, místy protispády.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investory, rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 685 metrů a kanalizace v celkové délce 406 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících kanalizačních stok a stávajících vodovodních řadů v Novém Boru v ulicích Bratří Čapků, Palackého, Alšova, Palackého náměstí, částečně v ulici Tkalcovská, napojení na vod. řady v ulicích T.G. Masaryka a Husova.

Rekonstrukce kanalizační stoky „1“ začíná v šachtě Š1.1 v ulici Tkalcovská mezi parcelami č. 1271 a 1269, vede přes soukromé pozemky u objektu č.p. 185 a končí v šachtě Š3.1 na Palackého náměstí u objektu č.p. 185. Z kamerové prohlídky byla zjištěna existence 7 ks stávajících přípojek do stoky, z nichž dvě jsou splaškové a zbytek asi pouze dešťové. Protože jsou však některé přípojky v úseku od Palackého nám. směrem k ul. Tkalcovská zděné čtvercového profilu (3 ks), nelze tuto část realizovat bezvýkopovou rekonstrukcí. Z těchto důvodů se bude část stoky „1“ od Palackého nám. ke stávajícím garážím realizovat klasickou výkopovou technologií. Těsně před zděnou garáží pak bude osazena nová kanalizační šachta Š2.1 a zbývající část stoky „1“ by již byla provedena bezvýkopově. Celkem se jedná o 39 m, z toho by cca 21,0 m bylo klasickým výkopem, 18,0 m pak bezvýkopem (sanace potrubí zatažením bezešvého rukávce z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí s následným vytvrzením pomocí UV záření). Část realizovaná bezvýkopovou technologií bude dimenze DN 500, zbývající část stoky bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300.

Rekonstrukce kanalizační stoky „2“ z KTH DN 400 v délce 41 m začíná v šachtě Š1.2 (společná počáteční šachta i pro stoku „3“) v ulici Palackého v dolní části náměstí, pokračuje ulicí Palackého až za křižovatku mezi objekty č.p. 170 a 180, kde končí v šachtě Š4.2. Od km 0,04100 je kanalizační stoka „2“ z KTH DN 300, jedná se o délku 55 m. Celková délka stoky „2“ je 96 m. Téměř v celé své délce je vedena v souběhu s vodovodním řadem „3“. Stoka je vyvedena až za křižovatku v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikací. Stoka vede v místní asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 a 400, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce kanalizace prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu (IO 02.3), bude potrubí uloženo do společného výkopu.

Rekonstrukce kanalizační stoky „3“ z KTH DN 250 v délce 31 m začíná v šachtě Š1.3 (společná počáteční šachta i pro stoku „2“) v ulici Palackého v dolní části náměstí, pokračuje směrem k objektu č.p. 164, kde končí v šachtě Š2.3. U této stoky dojde oproti současnému stavu k napojení do stávající RŠ 33420. Stoka vede prvních pět metrů v místní asfaltové komunikaci a zbývající část v místní dlážděné komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 250, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce bude rekonstrukce kanalizační stoky „3“ prováděna samostatným otevřeným paženým výkopem.

Rekonstrukce kanalizační stoky „4“ z KTH DN 300 v délce 55 m začíná v šachtě Š1.4 v křižovatce ulic Bratří Čapků a Nová, pokračuje ulicí Nová a končí v šachtě Š4.4 u objektu č.p. 589. Stoka je vyvedena až za křižovatku v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikací. Stoka „4“ jde v souběhu s kanalizační stokou BE 300, která se má rušit. Z kamerových prohlídek bylo zjištěno, že stávající stoka určená ke zrušení je již mimo provoz. Do nové šachty Š3.4 budou převedeny všechny stávající přípojky z vedlejší rušené stoky.

Stoka vede první tři a poslední dva metry v místní asfaltové komunikaci a zbývající část v místní dlážděné komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce bude rekonstrukce kanalizační stoky „4“ prováděna samostatným otevřeným paženým výkopem.

Rekonstrukce kanalizační stoky „5“ z KTH DN 300 v délce 88 m začíná v šachtě Š1.5 v křižovatce ulic Bratří Čapků a Alšova, pokračuje ulicí Alšova směr severovýchod a končí v šachtě Š3.5 v křižovatce před objektem č.p. 817. V celé své délce je vedena v souběhu s vodovodním řadem „5“. Stoka „5“ jde v souběhu s kanalizační stokou KA 200, která se bude rušit. Stoka vede v místní asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu (IO 02.5), potrubí bude uloženo do společného výkopu.

Rekonstrukce kanalizační stoky „6“ z KTH DN 300 v délce 87 m začíná v šachtě Š1.6 v křižovatce ulic Bratří Čapků a Alšova, pokračuje ulicí Alšova směr jihozápad a končí v šachtě Š4.6 před objektem č.p. 153. V celé své délce je vedena v souběhu s vodovodním řadem „6“ a s plynovodem do km 0,06400. Stoka vede v místní asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V délce celé trasy bude rekonstrukce kanalizace prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu (IO 02.6) a potrubí bude uloženo do společného výkopu.

Rekonstrukce vodovodního řadu „1“ LTH DN 150 začíná před křižovatkou ulic Bratří Čapků a Palackého, pokračuje ulicí Bratří Čapků a končí v křižovatce s ulicí T. G. Masaryka napojením na stávající vodovod OC 150. Součástí IO 02.1 je i rušení dvou armaturních šachet v ul. T.G. Masaryka a propojení stávajících vod. řadů v délce 12 m (DN 150) a 3,5 m (DN 100). Vodovodní řad je veden po celé délce 190,00 m v místní asfaltové komunikaci. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce bude rekonstrukce vodovodního řadu „1“ prováděna samostatným otevřeným paženým výkopem.

Rekonstrukce vodovodu „2“ z HD-PE d63 začíná napojením na rekonstruovaný vodovod „1“ v křižovatce ulic Bratří Čapků a Palackého náměstí a končí před branou za objektem č.p. 192 odběrovou soupravou. Vodovodní řad je veden po celé délce 51,00 m v místní dlážděné komunikaci. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce bude rekonstrukce vodovodního řadu „2“ prováděna samostatným otevřeným paženým výkopem.

Rekonstrukce vodovodu „3“ z LTH DN 150 začíná před křižovatkou ulic Palackého a Husova napojením na stávající řad LT 100. Řad „3“ pokračuje ulicí Palackého (od km 0,00400 až po 0,08800 vede v souběhu s plynovodem a od km 0,09500 v souběhu s kanalizační stokou „2“) a končí za Palackého náměstím napojením na stávající vodovod LT 150. V křižovatce ulic Palackého a Husova bude zrušena. Zde taktéž dojde k odpojení a zrušení řadu LT 150 směr Jiráskova a Hřebenka. Vodovodní řad je veden po celé délce 185,50 m v místní asfaltové komunikaci. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodního řadu prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizace IO 01.2, bude potrubí uloženo do společného výkopu.

Rekonstrukce vodovodu „4“ z LTH DN 80 začíná napojením na rekonstruovaný vodovod „1“ v křižovatce ulic Bratří Čapků a Palackého náměstí podél objektů č.p. 165 a 164, u něhož je řad zakončen. Ukončení bude provedeno osazením nového podzemního hydrantu DN 80 za poslední přípojkou pro objekt č.p. 164. Vodovodní řad je veden po celé délce 34,50 m v místní dlážděné komunikaci. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce bude rekonstrukce vodovodního řadu „4“ prováděna samostatným otevřeným paženým výkopem.

Rekonstrukce vodovodu „5“ z LTH DN 80 začíná napojením na rekonstruovaný vodovod „1“ v křižovatce ulic Bratří Čapků a Alšova, vede ulicí Alšova směr severovýchod a končí mezi objektem trafostanice a objektem č.p. 187 podzemním hydrantem DN 80. Vodovodní řad je veden po celé délce 87,00 m v místní asfaltové komunikaci. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným společným výkopem s kanalizační stokou „5“.

Rekonstrukce vodovodu „6“ z LTH DN 80 začíná napojením na rekonstruovaný vodovod „1“ v křižovatce ulic Bratří Čapků a Alšova, vede ulicí Alšova směr jihozápad (v km 0,000-0,09000 vede v souběhu s kanalizační stokou „6“ a s plynovodem v km 0,000-0,06600) a končí před křižovatkou ulic Alšova a Husova napojením na stávající řad LT 100. Vodovodní řad je veden po celé délce 137,00 m v místní asfaltové komunikaci. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodního řadu prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizace IO 01.6, bude potrubí uloženo do společného výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. srpna 2021. Vlastní stavební práce začnou od 1. září 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies