Nový Bor, ČS Nový Bor - ÚV 1 – přemístění

Nový Bor, ČS Nový Bor - ÚV 1 – přemístění
28.04.2021 – 27.08.2021
V Novém Boru vybudujeme novou čerpací stanici pitné vody pro zásobování okolní zástavby, která zajišťuje pokrytí spotřeby pro cca 1 800 obyvatel.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je přemístění technologie stávající čerpací stanice Nový Bor ÚV 1 do nově vybudovaného podzemního objektu pod vodojemem Nový Bor 1 – Klíč.Čerpací stanice je nyní umístěna v jedná z místností v podzemním podlaží objektu bývalé úpravny vody naproti vodojemu.

Voda do čerpací stanice natéká gravitačně ze sousedního vodojemu Nový Bor 1 – Klíč, a je nárazově čerpána přímo do sítě pro zásobení okolních objektů.

Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V objektu je několik již dlouhodobě nevyužívaných místností. Stavebně je objekt v havarijním stavu. Na mnoha místech je staticky narušený, s četnými prasklinami nosných konstrukcí, beton i armatury jsou zasaženy korozí. Plechovou střechou zatéká.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o přemístění čerpací stanice do nového objektu s novou technologií.

Dojde ke zrušení stávající ČS Nový Bor ÚV-1 a bude provedena nová podzemní čerpací stanice s kapacitou Q = 4 l/s, H = 30 m, umístěná v sousedství areálu stávajícího VDJ Nový Bor 1 – Klíč. Objekt ČS bude proveden jako prefabrikovaná železobetonová kruhová jímka s vnitřním Ø2000 mm a železobetonovou stropní deskou. Oplocení objektu bude navazovat na stávající oplocení areálu vodojemu.

Sací potrubí čerpací stanice bude před pravou armaturní komorou (AK) vodojemu napojeno na odtok z obou AK vodojemu, výtlak ČS bude napojen na rozváděcí řad PE 160 v sousedství nové ČS. Celková délka potrubí PEHD 160 bude 21,5 m. Současně bude v prostoru mezi vstupy do obou AK provedeno zaslepení sacího potrubí stávající ČS Nový Bor ÚV-1. Na opačné straně ulice bude za stávajícím odvzdušněním u oplocení objektu stávající ČS provedeno zaslepení výtlačného řadu stávající ČS. Obě potrubí ze stávající ČS budou ponechána v zemi.

Do ČS bude osazena automatická čerpací stanice, která bude při naplnění akumulace vodojemu přičerpávat do pásma VDJ Nový Bor – Chotovický vrch. ČS bude tvořená 2 čerpadly (provozní + rezerva), která se budou pravidelně střídat. Provoz čerpací stanice bude řízen od hladiny v akumulaci vodojemu. U nového oplocení ČS bude umístěn zděný pilíř pro rozváděče RM1, ze kterého budou vyvedeny kabelové rozvody pro technologii ČS a současně do obou armaturních komor vodojemu, kde bude provedena stavební elektroinstalace – osvětlení 1. NP a 1. PP a zásuvky 230V. V levé AK bude u přítoku z prameniště provedeno nové dávkování chlornanu sodného, v pravé AK nová ultrazvuková sonda měření hladiny v akumulaci.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. dubna 2021. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 17. května 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena ve lhůtě 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 27. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies