Povrly, Ústecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II.

Povrly, Ústecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II.
09.03.2021 – 17.12.2021
V Povrlech, Ústecké ulici, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a netěsné kanalizace pro cca 180 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba je koordinována s obcí Povrly, která v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Ústecká se nacházejí dva vodovodní řady. První z nich je z litiny DN 80 a pochází z roku 1966. Řad je dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Vykazuje silnou korozi, praskliny, trhliny. Druhý řad je ocelový v profilu DN 150 a do provozu byl uveden v roce 1976. Řad vykazuje korozi, perforaci stěn, trhliny a praskliny.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 z roku 1937. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu nad 50 %, netěsné spoje, chybně napojené přípojky, kaverny ve dně stoky, nedostatečné profily kanalizačních šachet, zkorodovaná a chybějící stupadla. Dále (od č.p. 137 k č. p. 89) vede stoka z betonu DN 400 rovněž z roku 1937. Kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, netěsné spoje, kaverny ve dně stoky, nedostatečné profily šachet, zkodorovaná a poškozená stupadla.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí obce, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 584,69 metrů a kanalizace v délce 231,53 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu za nový z vysokohustotního polyetylenu PE-HD PE100 RC+ DN/OD 110 PN10 prováděný klasickou výkopovou metodou (Vodovodní řad V1). Rekonstruovaný vodovod povede v nové trase, v části přiložen do souběhu s rekonstruovanou kanalizací a v části uložen podél okraje komunikace. Důvodem přeložení je kolize stávajícího vodovodu s jinými inženýrskými sítěmi. Součástí rekonstrukce bude dopojení odbočných řadů vždy za hranu komunikace (řady V2, V3, V4). Součástí rekonstrukce bude i přepojení 21 ks vodovodních přípojek a osazení 2ks technických podzemních hydrantů. V části rekonstrukce se nachází druhý vodovodní řad OC 150 v délce 73 metrů, na který je připojena jedna vodovodní přípojka. Řad bude v rámci rekonstrukce odpojen a vyplněn cementopopílkovou suzpenzí, přípojka bude přepojena na rekonstruovaný řad V1.

Kanalizace bude vyměněna klasickou výkopovou metodou. Novou stoku bude tvořit potrubí z kameniny DN 500. Součástí rekonstrukce bude přepojení 19 ks kanalizačních přípojek (připojení domovních přípojek a uličních vpustí), výměna 6 ks revizních šachet, 2ks stávajících revizních šachet budou odstraněny.

K instalaci povrchového provizorního vodovodu nedojde, stavba proběhne v jiné trase. Plány na odstávky a přepojování bude stavba řešit dle postupu prací. informace o odstávkách při přepojování hotových úseků bude tedy řešeno napřímo v místě stavby, kdy budou obyvatelé v předstihu informováni (výlep, či informace do schránek).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. března 2021. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (14. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště, tj. do 9. listopadu 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 17.12.2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 14 staveb v celkovém objemu 126,74 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies