Příšovice - výstavba ČOV

Příšovice - výstavba ČOV
10.10.2019 – 30.04.2021
V Příšovicích, postavíme novou čistírnu odpadních vod, s výhledovým napojením 1 400 obyvatel, včetně podchycení stávajících kanalizačních zaústění na ČOV Příšovice – Baltaxia.


Více o stavbě:

Předmětem této investiční akce je výstavba nové centrální čistírny odpadních vod v obci Příšovice.Tomu předcházelo provedení nezbytných opatření s ohledem na investiční akci obce Příšovice související s revitalizací potoka Příšovka. Obec tak za pomoci dotace dokončila v roce 2018 revitalizaci potoka. Revitalizace se křížila s pokládkou našeho kanalizačního potrubí a zahrnovala úpravu zemní pláně pro výstavbu centrální ČOV. Proto na podzim minulého roku proběhla pokládka ocelové chráničky DN 200 mm v délce 8 metrů a DN 160 mm v délce 6 metrů a uložení části trasy kanalizačního výtlaku v délce 27,8 metrů z vysokohustotního polyetylenu HD-PE100 pode dnem a v březích koryta Příšovky.

Právě zahajovaná stavba řeší výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod Příšovice na veřejných pozemcích ve vlastnictví obce Příšovice s výhledovým napojením 1400 obyvatel včetně podchycení stávajících kanalizačních zaústění na ČOV Příšovice –Baltaxia.

V obci Příšovice je vybudována v převážné míře oddílná kanalizační síť odvádějící odpadní vody (dále jen OV) na centrální ČOV Příšovice – Baltaxia se zaústěním přečištěných OV do místního toku Příšovka. Stávající ČOV se nachází v areálu firmy Baltaxia, která je rovněž jejím vlastníkem. ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Stávající ČOV je ve špatném technickém stavu, který odpovídá době uvedení do provozu v roce 1985. Nová ČOV bude vybudována rovněž z majetkoprávních důvodů na obecních pozemcích.

Součástí stavby ČOV Příšovice (IO 01) budou trubní rozvody, zřízení příjezdové komunikace a zpevněných ploch kolem ČOV, oplocení, výstavba vodovodní přípojky a napojení přípojky NN z připojovacího bodu ČEZ Distribuce a.s. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce ČSOV Příšovice 3 u firmy Final (IO 05) s novým výtlakem V3 (IO 06) do nové gravitační stoky AA-1 (IO 04) a rekonstrukce ČSOV Příšovice 1 (IO02) s dostavbou akumulace s výtlakem V1 (IO 03) na novou ČOV Příšovice. Pro ČSOV Příšovice 3 bude provedeno napojení přípojky NN z připojovacího bodu ČEZ Distribuce a.s.

Přehled jednotlivých objektů:

  • IO 01 ČOV Příšovice
  • IO 02 ČSOV Příšovice 1, Q= max. 12 l/s
  • IO 03 Kanalizace – výtlak V1, vysokohustotní polyetylen PE-HD DN/OD 110x6,6 SDR 17, 1075, dl. 191,00 metrů
  • IO 04 Kanalizace – stoka AA-1, kameninové trouby hrdlové KTH DN 300 mm tř. 160, dl. 388,00 metrů
  • IO 05 ČSOV Příšovice 3, Q= max. 4 l/s
  • IO 06 Kanalizace – výtlak V3, vysokohustotní polyetylen PE-HD DN/OD 90x5,4 SDR 17, dl. 112,00 metrů

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. října 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (43. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena 12 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 20. listopadu 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2021. Následovat bude zkušební provoz v délce 12 měsíců.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies