Radonice, ČOV – rekonstrukce

Radonice, ČOV – rekonstrukce
06.11.2020 – 06.10.2022
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Radonicích na Chomutovsku kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1993.


Více o stavbě:

V obci Radonice je vybudovaná jednotná kanalizace zakončená mechanicko-biologickou ČOV s oxidačními příkopy s kessenery a kruhovou dosazovací nádrží. Kapacita byla dle původní projektové dokumentace 197,4 m3 /den, tzn. 2,3 l/s. ČOV byla navržena na 2000 EO. Trvalý provoz byl zahájen v roce 1993.

Na přítoku je v areálu ČOV umístěna odlehčovací komora. Neodlehčené splaškové vody natékají na hrubé předčištění ve složení strojní jemné česle s lisem na shrabky a vertikální lapák písku. Z lapáku písku natékají odpadní vody do čerpací stanice, kterou tvoří tři šneková čerpadla.

Vyčerpané odpadní vody jsou zaústěny do oxidačního příkopu. Provzdušňování a pohyb vody v příkopu zajišťují dva oxidační hřebenové bubny.  Z oxidačního příkopu natéká odpadní voda přes regulační šachtu do kruhové dosazovací nádrže.

Dosazovací nádrž je vybavena pojezdovým mostem na stírání dna a hladiny. Odtah kalu ze středového žlabu je potrubím buď do ČS přebytečného kalu, nebo na přítok před šnekové čerpadlo. Přebytečný kal je z jímky přebytečného kalu čerpán na dva kalojemy. Zahuštěný kal z kalojemů je fekálním vozem odvážen na ČOV Kadaň. Součástí areálu ČOV jsou kalová pole, která se v současnosti nevyužívají. Vyčištěné vody z DN jsou přes měrný objekt – Parshallův žlab pouštěny do recipientu (potoku Liboc). Součástí areálu ČOV je provozní objekt, ve kterém je místnost obsluhy, WC, elektro rozvodna, šatna s umývárnou. K provozní budově je přistavěna garáž.

Technologické vystrojení na celé ČOV, vyjma česlí a šnekových čerpadel, je na hranici životnosti. To samé platí i o trubních rozvodech a armaturách. Armaturní komora kalojemů promrzá. Dochází k zamrzání potrubí odtahu kalu fekálním vozem.

Dle územního plánu se výhledově napojí na ČOV Radonice místní část Vintířov a uvažuje se s napojením Miřejovic u Vintířova. Uvažovaný výhledový počet se předpokládá 1 230 obyvatel.

V rámci stavby dojde ke kompletní rekonstrukci ČOV ve stávajících objemech bez dostavby při zachování stávajícího typu ČOV. Po rekonstrukci se počítá s provozem obou oxidačních příkopů a jedné kruhové dosazovací nádrže. V průběhu rekonstrukce bude v provozu vždy jeden oxidační příkop. V souladu s připravovanou změnou legislativy je navržena chemická eliminace fosforu dávkováním síranu železitého. V rámci rekonstrukce ČOV dojde k instalaci nadzemní dvouplášťové nádrže síranu železitého s odvodněním stáčecího místa na přítok. Budou zrekonstruovány oba kalojemy včetně armaturní komory. Kalová pole nebudou po rekonstrukci využívaná. Pro posílení dodávky vzduchu během rekonstrukce ČOV (do doby rekonstrukce AN2) bude do pravé provozované linky provizorně osazeno a připojeno do systému řízení nové provzdušňovací a míchací zařízení Triton s dmychadlem (do konce roku 2020).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. listopadu 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 18 měsíců od předání staveniště, tj. do 6. dubna 2022. Následně proběhne zkušební provozu ČOV v délce 14 měsíců. -  termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 06. října 2022.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies